Rewe­la­cyj­ny zespół ratow­ni­ków ZST

Rewe­la­cyj­ny zespół ratow­ni­ków ZST

maj 2023r.

Dnia 26 kwiet­nia 2023r. Szkol­ny Zespół Ratow­ni­czy Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie brał udział w Rejo­no­wych Mistrzo­stwach Pierw­szej Pomo­cy zaj­mu­jąc na podium II miej­sce.
Skład zespo­łu:
1. Michał Popek – kapi­tan zespo­łu
2. Kac­per Kowal­czyk
3. Mate­usz Gra­bo­wicz
4. Kami­la Urban
5. Tomasz Dycz­ko

Mło­dzi ratow­ni­cy pre­zen­to­wa­li swo­ją wie­dzę teo­re­tycz­ną oraz umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne per­fek­cyj­nie wyko­nu­jąc czyn­no­ści ratow­ni­cze w pozo­ro­wa­nych akcjach.

Gra­tu­lu­je­my sukcesu!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„213”]