„Wybieg dla pod­opiecz­nych w schro­ni­sku dla zwie­rząt w Chełmie”

„Wybieg dla pod­opiecz­nych w schro­ni­sku dla zwie­rząt w Chełmie”

5 paź­dzier­ni­ka 2019r.

Ucznio­wie klas IV GEMt i IV MS uczest­ni­czy­li w reali­za­cji pro­jek­tu CEMEX‑u „Wybieg dla pod­opiecz­nych w schro­ni­sku dla zwie­rząt w Cheł­mie”. Mło­dzież wspól­nie z pra­cow­ni­ka­mi, wolon­ta­riu­sza­mi CEMEX‑u, upo­rząd­ko­wa­ła plac prze­zna­czo­ny na wybieg dla psów. Choć za tego typu cięż­ką pra­cę nie otrzy­mu­je­my pie­nię­dzy, mamy ogrom­ną satys­fak­cję, że mogli­śmy pomóc w potrze­bie anga­żu­jąc się w szczyt­ną ini­cja­ty­wę. Dzię­ki wolon­ta­ria­to­wi mamy oka­zję spraw­dzić się w nie­stan­dar­do­wych sytu­acjach, któ­re spra­wia­ją, że jeste­śmy bar­dziej życz­li­wi dla innych. Poma­ga­jąc w schro­ni­sku dla zwie­rząt uczy­my się bez­in­te­re­sow­nej pomo­cy, wraż­li­wo­ści na pro­ble­my spo­łecz­ne, umac­nia­my świa­do­mość bycia potrzeb­nym. Ponad­to to naj­lep­szy spo­sób na pozby­cie się stre­su. Wolon­ta­riat to dla nas szan­sa na zdo­by­cie doświad­cze­nia, któ­re może­my wyko­rzy­stać w pra­cy zawo­do­wej. Każ­dy kto miał oka­zję być choć przez chwi­lę wolon­ta­riu­szem potwier­dzi, że wspa­nia­le jest móc widzieć nama­cal­ne rezul­ta­ty swo­ich dzia­łań oraz roze­śmia­ną i zin­te­gro­wa­ną, choć zmę­czo­ną grupę.

Pogo­da nam sprzy­ja­ła, humo­ry dopisały 😉

Opie­kun: Ewa Koziej

Zdję­cia: Ewa Koziej

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„107”]