Wyciecz­ka do Lubli­na uczniów klas II ib i II gemt

Wyciecz­ka do Lubli­na uczniów klas II ib i II gemt

wrze­sień 2017r.

Ucznio­wie klas II IB i II GEMt 28 wrze­śnia 2017r. uczest­ni­czy­li w edu­ka­cyj­nej wyciecz­ce do Lubli­na. Roz­po­czę­li ją od zwie­dza­nia Maj­dan­ka – Miej­sca Pamię­ci i Muzeum. Mło­dzież pozna­ła m.in. histo­rię powsta­nia, zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia obo­zu, meto­dy eks­ter­mi­na­cji, losy więź­niów. Lek­cja muze­al­na pobu­dzi­ła do reflek­sji na temat war­to­ści życia i koniecz­no­ści posza­no­wa­nia ludz­kiej god­no­ści, nawet w naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych warun­kach, pozwo­li­ła zro­zu­mieć, że

Nie ma pięk­na, jeśli w nim leży krzyw­da czło­wie­ka. Nie ma praw­dy, któ­ra tę krzyw­dę pomi­ja. Nie ma dobra, któ­re na nią pozwa­la” ( T.Borowski)

Kolej­nym eta­pem wyciecz­ki był udział mło­dzie­ży w 58 „Poka­zach z fizy­ki” orga­ni­zo­wa­nych przez Insty­tut Fizy­ki UMCS w Lubli­nie oraz Oddział Lubel­skie­go Towa­rzy­stwa Fizycz­ne­go. Pod­czas tego spo­tka­nia ucznio­wie wyko­ny­wa­li doświad­cze­nia ilu­stru­ją­ce wybra­ne zja­wi­ska i pra­wa z dzie­dzi­ny elek­tro­sta­ty­ki, akustyki,mechaniki,radioaktywności. Pozna­li mię­dzy inny­mi zasa­dy dyna­mi­ki New­to­na, zasa­dę zacho­wa­nia pędu i momen­tu pędu,zjawiska roz­cho­dze­nia się fal dźwię­ko­wych i rezo­nan­su aku­stycz­ne­go, pro­mie­nio­wa­nie alfa, beta, gam­ma, budo­wę jadra komór­ko­we­go, zasa­dę dzia­ła­nia klat­ki Fara­day­’a. W taj­ni­ki nauki w tej atrak­cyj­nej for­mie wpro­wa­dza­li mło­dzież pra­cow­ni­cy insty­tu­tu mgr K.Kiszczak, mgr P.Wnuk, mgr B.Zgardzińska, dr Z.Surowiec, dr Droź­dziel, dr K.Pyszniak, dr hab. M.Turek, dr A.Wójtowicz, któ­rzy po raz kolej­ny dowie­dli, że

Fizy­ka jest fun­da­men­tem wszyst­kich nauk przy­rod­ni­czych i tech­nicz­nych. (…) fizy­ka stwo­rzy­ła tech­ni­kę, jest jej źró­dłem i isto­tą. (…) cią­gle two­rzy nowe tech­ni­ki.” (A.Piekara).

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„40”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *