Piel­grzym­ka na Jasną Górę

Piel­grzym­ka na Jasną Górę

Napeł­nie­ni Duchem Świętym

Piel­grzym­ka na Jasną Górę

„Piel­grzym­ka (…) sta­no­wi iko­nę dro­gi, któ­rą każ­da oso­ba prze­mie­rza w cza­sie swo­jej egzy­sten­cji. Życie jest piel­grzym­ką, a isto­ta ludz­ka ludz­ka to via­tor, piel­grzym, któ­ry idzie dro­gą aż do pożą­da­ne­go celu” – sło­wa papie­ża Fran­cisz­ka sta­no­wi­ły mot­to tego­rocz­nej Piel­grzym­ki uczniów klas matu­ral­nych naszej szko­ły na Jasną Górę. Mło­dzież wysłu­cha­ła w połu­dnie roz­wa­żań Dro­gi Krzy­żo­wej na Bło­niach. Następ­nie pod­czas uro­czy­stej Mszy św., któ­rej prze­wod­ni­czył arcy­bi­skup Sta­ni­sław Budzik, metro­po­li­ta lubel­ski, odno­wi­ła przy­rze­cze­nia chrzciel­ne oraz doko­na­ła Aktu Zawie­rze­nia Mat­ce Bożej Jasno­gór­skiej. Matu­rzy­ści pro­si­li o bło­go­sła­wień­stwo w tym szcze­gól­nym roku, roku trud­nych wybo­rów życio­wych, podej­mo­wa­nia doj­rza­łych decy­zji oraz wytę­żo­nej pra­cy w dąże­niu do wyzna­czo­nych celów.

Szcze­gól­ne wra­że­nie wywar­ły na mło­dych piel­grzy­mach sło­wa arcy­bi­skup Sta­ni­sła­wa Budzi­ka, wygło­szo­ne pod­czas homi­lii: „Kró­lo­wać to słu­żyć Bogu, słu­żyć Mu w czło­wie­ku – pochy­lać się z miło­ścią nad jego tro­ska­mi. Sta­wać się wobec dru­gich narzę­dzia­mi Boże­go miło­sier­dzia. Wno­sić nadzie­ję i uśmiech Boga w prze­ciw­no­ści dzi­siej­sze­go świa­ta. Nie jest to dro­ga łatwa i wygod­na, dla­te­go woli­my szu­kać czę­sto łatwiej­szych. Woli­my wyma­gać od innych, zamiast od sie­bie, woli­my pięt­no­wać zanie­dba­nia innych, zamiast ude­rzyć się we wła­sną pierś. Woli­my narze­kać na ciem­no­ści, zamiast zapa­lić świa­tło miło­ści i dobro­ci, współ­czu­cia i wspar­cia. Niech Mary­ja– Gwiaz­da nowej ewan­ge­li­za­cji wska­że nam dro­gę odno­wy życia oso­bi­ste­go, rodzin­ne­go, kościel­ne­go i naro­do­we­go”. Tego­rocz­na piel­grzym­ka to kolej­ne cen­ne doświad­cze­nie w dro­dze ku dorosłości.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„true” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„41”]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *