Wyciecz­ka do sie­dzi­by fir­my Mon­di w Dorohusku

Wyciecz­ka do sie­dzi­by fir­my Mon­di w Dorohusku

6 grud­nia 2017 r.

Ucznio­wie klas 2GEM, 2GMt o pro­fi­lu tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów gra­ficz­nych oraz kla­sy pierw­szej o pro­fi­lu tech­nik gra­fi­ki i poli­gra­fii cyfro­wej Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie na zapro­sze­nie Mon­di Doro­husk Sp. z o.o. uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do sie­dzi­by fir­my w miej­sco­wo­ści Brzeź­no. Głów­ne jej cele to udział w zor­ga­ni­zo­wa­nym tam Dniu Otwartym.

Dzień otwar­ty roz­po­czął się zwie­dza­niem hali pro­duk­cyj­nej, pod­czas któ­rej ucznio­wie zapo­zna­li się z nowo­cze­snym sprzę­tem wyko­rzy­sty­wa­nym do pro­duk­cji tek­tu­ry oraz pro­duk­ta­mi z niej wyko­na­nych. Pod­czas zwie­dza­nia pra­cow­ni­cy fir­my Mon­di opo­wie­dzie­li o pro­ce­sach pro­duk­cyj­nych oraz o funk­cjo­no­wa­niu zakła­du. Dla uczniów przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji w posta­ci gier, zabaw, poczę­stun­ku oraz kon­kur­su na hasło rekla­mo­we fir­my. Wszy­scy ucznio­wie otrzy­ma­li dodat­ko­wo upo­min­ki od fir­my a zwy­cięz­cy kon­kur­su na hasło pro­mo­cyj­ne otrzy­ma­li atrak­cyj­ne nagro­dy. Opie­ku­na­mi mło­dzie­ży pod­czas wyciecz­ki byli nauczy­cie­le przed­mio­tów zawo­do­wych: Adam Rogal­ski, Ire­ne­usz Woj­ta­szak oraz Emil Stachel.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„52”]