XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

13 listo­pa­da 2023 r. dwu­dzie­stu sied­miu uczniów ZST bra­ło udział w I eta­pie – szkol­nym XXII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Polo­ni­stycz­ne­go: Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ, któ­re­go orga­ni­za­to­rem było Cen­trum Edu­ka­cji Huma­ni­stycz­nej „Logos”. Zada­nia kon­kur­so­we pole­ga­ły na doko­na­niu w teście jed­no­krot­ne­go wybo­ru wła­ści­wej for­my wypo­wie­dzi. Każ­dy uczeń otrzy­ma po pierw­szym eta­pie infor­ma­cję zwrot­ną w posta­ci szcze­gó­ło­wej ana­li­zy wyni­ków kon­kur­su, np.: flek­sja – 80%; skład­nia – 90% etc., z odnie­sie­niem do śred­nie­go wyni­ku krajowego.

Ucznio­wie, któ­rzy wzię­li udział w kon­kur­sie to:

1G:

 • Oli­wia Szajkowska
 • Igor Padziń­ski

1 P:

 • Kor­ne­lia Serej
 • Alek­san­dra Postuszak
 • Jakub Kowal

2 Mt:

 • Michał Helm

2 P:

 • Kry­stian Prokop
 • Seba­stian Huzarek
 • Alan Ostrow­ski
 • Bar­tosz Miazio
 • Maciej Zelent
 • Karol Kamiń­ski
 • Rado­sław Sugier
 • Ernest Gwóźdź
 • Igna­cy Sieciechowicz
 • Tomasz Dycz­ko
 • Michał Kulik
 • Alan Dąbrow­ski
 • Nata­lia Różewicz
 • Seba­stian Zieliński

3 EK:

 • Mate­usz Kondziela
 • Maciej Ogrod­nik
 • Bar­tek Szumera
 • Mar­cel Bieniek
 • Mate­usz Majdański
 • Jakub Gnie­ciak

4 M:

 • Piotr Witam­bor­ski
 • Olaf Kowal­ski

Wszy­scy tym­cza­sem zosta­li nagro­dze­ni oce­ną celu­ją­cą z języ­ka pol­skie­go. Gra­tu­lu­je­my moty­wa­cji i deter­mi­na­cji w mie­rze­niu się z zada­nia­mi konkursowymi!