Zmia­na pro­ce­dur przy­zna­wa­nia pomo­cy zdrowotnej

Zmia­na pro­ce­dur przy­zna­wa­nia pomo­cy zdrowotnej

czer­wiec 2020r.

Uwa­ga

Sza­now­ni Pań­stwo nauczy­cie­le i emeryci,

w związ­ku ze zmia­ną pro­ce­dur przy­zna­wa­nia pomo­cy zdro­wot­nej dla nauczy­cie­li szkół i pla­có­wek oświa­to­wo – wycho­waw­czych, dla któ­rych orga­nem pro­wa­dzą­cym jest Mia­sto Chełm zawia­da­miam, że wszel­kie infor­ma­cje w przed­mio­to­wej spra­wie znaj­dą Pań­stwo na stro­nach Urzę­du Mia­sta Chełm.

stro­na Mia­sta Chełm

W przy­pad­ku ewen­tu­al­nych wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt z nume­rem 82 560 39 31 – kadry.

Z powa­ża­niem

/-/

Dyrek­tor

Zespo­łu Szkół Technicznych

w Cheł­mie

mgr Bar­ba­ra Baluk