Ucznio­wie ZST fina­li­sta­mi eta­pu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

Ucznio­wie ZST fina­li­sta­mi eta­pu ogól­no­pol­skie­go Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wynalazczości

czer­wiec 2020r.

27 kwiet­nia 2020r. po raz kolej­ny ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie potwier­dzi­li, że tytuł „Srebr­nej Szko­ły 2019” w ran­kin­gu naj­lep­szych tech­ni­ków w Pol­sce mie­sięcz­ni­ka „Per­spek­ty­wy” oraz suk­ce­sy tech­nicz­ne to nie przypadek.

Olim­pia­da Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści jest inter­dy­scy­pli­nar­nym kon­kur­sem skie­ro­wa­nym do mło­dzie­ży szkół ponad­gim­na­zjal­nych zain­te­re­so­wa­nej spra­wa­mi postę­pu tech­nicz­ne­go i wynalazczości.

Orga­ni­za­to­rem eta­pu szkol­ne­go i okrę­go­we­go w regio­nie chełm­skim jest „RKTiR” Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cyj­no – Tech­nicz­ne w Cheł­mie, któ­re ści­śle współ­pra­cu­je z Pol­skim Związ­kiem Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów w War­sza­wie.

W bie­żą­cej edy­cji fina­łu okrę­go­we­go Olim­pia­dy w Blo­ku B- Wyna­laz­czość bra­ło udział 6 szkół, któ­re wysta­wi­ły trzy­oso­bo­we dru­ży­ny. Do fina­łu cen­tral­ne­go zakwa­li­fi­ko­wa­ło się dwóch uczniów Tech­ni­kum Mecha­tro­nicz­ne­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w skła­dzie:  Bar­tosz Kaniew­ski i Patryk Wyga­dań­czuk przy­go­to­wu­ją­cy się do olim­pia­dy pod kie­run­kiem pani Elż­bie­ty Lip­skiej. Obaj ucznio­wie uzy­ska­li tytuł Fina­li­sta eli­mi­na­cji cen­tral­nych- co zwal­nia ich eta­pu pisem­ne­go z egza­mi­nów z kwa­li­fi­ka­cji i daje wstęp na wie­le uczel­ni technicznych.

Duży suk­ces odnio­sła rów­nież pra­ca przy­go­to­wa­na przez Pio­tra Woj­cie­chow­skie­go ucznia kla­sy dru­giej Tech­ni­kum Mecha­tro­nicz­ne­go, któ­ry star­to­wał w Blo­ku A- Inno­wa­cja w kate­go­rii „pomoc dydak­tycz­na”. Jego pra­ca pt „Auto­no­micz­na szklar­nia” zosta­ła wyso­ko oce­nio­na przez komi­sję kon­kur­so­wą w skład, któ­rej wcho­dzą pro­fe­so­ro­wie z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Pio­trek rów­nież uzy­skał tytuł Fina­li­sta eli­mi­na­cji cen­tral­nych. Celem pra­cy kon­kur­so­wej Piotr­ka, któ­rą przy­go­to­wy­wał pod kie­run­kiem pana Andrze­ja Dża­ma­na było skon­stru­owa­nie i wyko­na­nie auto­no­micz­nej szklar­ni, któ­ra potra­fi moni­to­ro­wać warun­ki panu­ją­ce zarów­no wewnątrz jak i na zewnątrz za pomo­cą czuj­ni­ków. Wła­ści­ciel takiej szklar­ni nie musi się mar­twić wen­ty­lo­wa­niem oraz pod­le­wa­niem roślin, może to robić w dowol­nym momen­cie zarów­no z pane­lu ope­ra­tor­skie­go jak i apli­ka­cji Bluetooth.

Skon­stru­owa­ną auto­no­micz­ną szklar­nie Piotr­ka moż­na obej­rzeć na stronie:

http://projektszklarniakrasnystaw.000webhostapp.com/

Gra­tu­lu­je­my sukcesu.