Pro­ce­du­ry prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu maturalnego

Pro­ce­du­ry prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu maturalnego

maj 2020r.

NAUCZYCIELE

Pro­ce­du­ry prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu maturalnego

w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych w sesji wio­sen­nej 2020

w warun­kach COVID-19 obwią­zu­ją­ce zespo­ły nadzorujące.

 1. Zespo­ły nad­zo­ru­ją­ce zgła­sza­ją się na egza­min matu­ral­ny zgod­nie z ogło­szo­nym przez CKE har­mo­no­gra­mem. W skład Komi­sji powo­ła­nych przez Prze­wod­ni­czą­ce­go Szkol­ne­go Zespo­łu Egza­mi­na­cyj­ne­go na 1,5 godzi­ny przed roz­po­czę­ciem egza­mi­nu tj., o godz. 7:30.

 1. Do budyn­ku szko­ły ZN wcho­dzą trze­ma wejściami:

 • wej­ście ewa­ku­acyj­ne – z boku szko­ły – Zespół nad­zo­ru­ją­cy egza­min matu­ral­ny w auli szkol­nej (s. 29) i uda­je się do sali 23;

 • wej­ściem przy szat­ni – zespół nad­zo­ru­ją­cy egza­min matu­ral­ny w sali gim­na­stycz­nej (s. nr 1) i uda­je się do sali 21;

 • głów­nym wej­ściem zespół nad­zo­ru­ją­cy egza­min matu­ral­ny na gór­nym kory­ta­rzu i prze­cho­dzi na wprost wej­ścia głów­nym kory­ta­rzem do sali 40.

 • pra­cow­ni­cy obsłu­gi wpusz­czać będą człon­ków zespo­łów poje­dyn­czo w odstę­pach mini­mum 2 m po spraw­dze­niu tem­pe­ra­tu­ry i odka­że­niu pły­nem rąk, pobra­niem mase­czek i ręka­wi­czek, po pod­pi­sa­niu listy.

 1. W salach poda­nych jako miej­sca poby­tu Zespo­łów Nad­zo­ru­ją­cych odbę­dą się spo­tka­nia przy­po­mi­na­ją­ce pro­ce­du­ry prze­pro­wa­dza­nia egza­mi­nu matu­ral­ne­go, zgod­nie z zale­ce­nia­mi CKE. Spo­tka­nia popro­wa­dzą Prze­wod­ni­czą­cy i Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Szkol­ne­go Zespo­łu Egzaminacyjnego.

 2. O godz. 8:00 Zespo­ły Nad­zo­ru­ją­ce roz­pocz­ną wpusz­cza­nie zda­ją­cych do sali egza­mi­na­cyj­nej i po:

 • spraw­dze­niu posia­da­nia mase­czek i rękawiczek;

 • zmie­rze­niu temperatury;

 • spraw­dze­niu doku­men­tu tożsamości;

 • wylo­so­wa­niu miej­sca zdawania;

 • zło­że­niu podpisów;

 • zdję­ciu ręka­wi­czek i wrzu­ce­nia zuży­tych do kosza oraz po odka­że­niu rąk, czło­nek zespo­łu wska­że zda­ją­ce­mu na miej­sce zdawania.

 1. O godz. 8:45 – 8:50 arku­sze egza­mi­na­cyj­ne dostar­czo­ne zosta­ną przez Prze­wod­ni­czą­cych SZE i Zastęp­cę Prze­wod­ni­czą­ce­go SZE do sal egza­mi­na­cyj­nych i po stwier­dze­niu przez uczniów ich nie­na­ru­szal­no­ści zosta­ną roz­pa­ko­wa­ne celem odli­cze­nia i prze­ka­za­nia okre­ślo­nej ilo­ści arku­szy do pozo­sta­łych sal utwo­rzo­nych na pod­sta­wie decy­zji CKE spo­wo­do­wa­nej sta­nem epi­de­mio­lo­gicz­nym a następ­nie roz­da­ne zosta­ną uczniom.

 2. Prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu egza­mi­na­cyj­ne­go, człon­ko­wie zespo­łu nad­zo­ru­ją­ce­go, obser­wa­tor i inne oso­by, np. nauczy­ciel wspo­ma­ga­ją­cy, pod­czas prze­miesz­cza­nia się po sali egza­mi­na­cyj­nej powin­ni mieć zakry­te usta i nos. Twarz może być odsło­nię­ta kie­dy obser­wu­ją prze­bieg egza­mi­nu sie­dząc lub sto­jąc przy zacho­wa­niu 2 m odstę­pu od zdających.

 3. Zda­ją­cy musza zakryć usta i nos do momen­tu zaję­cia miej­sca oraz:

 • kie­dy pod­cho­dzi do zda­ją­ce­go nauczy­ciel w celu udzie­le­nia odpo­wie­dzi na zada­ne przez nie­go pytanie;

 • wycho­dzi do toalety;

 • koń­czy pra­cę z arku­szem egza­mi­na­cyj­nym w wycho­dzi z sali.

 1. W przy­pad­ku wystą­pie­nia nie­po­ko­ją­cych obja­wów u zda­ją­ce­go nale­ży natych­miast prze­rwać egza­min tego zda­ją­ce­go i poin­for­mo­wać przez człon­ka ZN Prze­wod­ni­czą­ce­go Szkol­ne­go Zespo­łu Egzaminacyjnego.

 2. Po zakoń­cze­niu egza­mi­nu Prze­wod­ni­czą­cy wraz z zespo­łem nad­zo­ru­ją­cym w obec­no­ści uczniów paku­ją arku­sze do bez­piecz­nych kopert, opi­su­ją je, następ­nie prze­ka­zu­ją Prze­wod­ni­czą­ce­mu Szkol­ne­go Zespo­łu Egzaminacyjnego.