Akcja Żon­ki­le

Akcja Żon­ki­le

19 kwiet­nia Zespół Szkół Tech­nicz­nych po raz kolej­ny włą­czył się w dzia­ła­nia Muzeum POLIN upa­mięt­nia­ją­ce powsta­nie w get­cie warszawskim.

81 rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia spo­łecz­ność ZST uczci­ła poprzez przy­go­to­wa­nie żół­tych żon­ki­li, roz­da­wa­nie ich z infor­ma­cją o sym­bo­li­ce żół­te­go kwiat­ka, uświa­do­mie­nie mło­dzie­ży zna­cze­nia wyda­rzeń w get­cie z 1943 r. oraz pod­kre­śla­nie isto­ty pamię­ci o ludziach wal­czą­cych o god­ność zarów­no tych, któ­rzy żyją, zmar­li lub zgi­nę­li w cza­sie powstania.

Uczest­ni­cze­nie w 12 akcji spo­łecz­no – edu­ka­cyj­nej „Żon­ki­le” wią­za­ło się rów­nież z prze­pro­wa­dze­niem lek­cji histo­rii lub histo­rii i teraź­niej­szo­ści o tema­ty­ce powsta­nia, pre­zen­ta­cją fil­mu i mate­ria­łów publi­ko­wa­nych na stro­nie Muzeum POLIN.

Dzię­ku­je­my mło­dzie­ży za przy­go­to­wa­nie żon­ki­li oraz udział w pro­mo­wa­niu tego wyda­rze­nia pod kie­run­kiem koor­dy­na­tor akcji pani Bar­ba­ry Kos­sak oraz nauczy­cie­li histo­rii ZST.