Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go klas maturalnych

26 kwiet­nia 2024r. to jeden z naj­waż­niej­szych dni dla absol­wen­tów klas 5I, 5MMt i 5KP, któ­rzy otrzy­ma­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia Tech­ni­kum Nr 2 Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Chełmie.

Uro­czy­sto­ści przy­świe­ca­ło motto:

„Wierz w sie­bie, abyś tak­że mógł wie­rzyć w ludzi.

Poszu­kaj dobra w świe­cie, świat znaj­dzie je w Tobie.

Rywa­li­zuj ze sobą, nie narze­kaj – zmieniaj.

Się­gnij gwiazd, byś mógł innym wska­zać do nich drogę.”

Nasi Abi­tu­rien­ci wypo­sa­że­ni we wzru­sza­ją­ce wspo­mnie­nia, uśmiech, wia­rę w świe­tla­ną przy­szłość, po podró­ży sen­ty­men­tal­nej z kla­sy pierw­szej do kla­sy pią­tej, w któ­rą zabra­li ich kole­żan­ki i kole­dzy z młod­szych klas, ze świa­dec­twa­mi w dło­niach wyru­szy­li w dorosłość.

Jeste­śmy dum­ni z osią­gnięć olim­pij­skich, edu­ka­cyj­nych i spor­to­wych naszych absol­wen­tów. Impo­nu­je nam ich zaan­ga­żo­wa­nie w krwio­daw­stwo i ilość odda­nej przez nich krwi. Mamy nadzie­ję, że w doro­słym życiu będą pie­lę­gno­wać wpa­ja­ne im war­to­ści i godnie

repre­zen­to­wać naszą spo­łecz­ność w Pol­sce i na are­nie międzynarodowej.
Uro­czy­stość ukoń­cze­nia szko­ły uświet­ni­li swo­ją obec­no­ścią: Pani Doro­ta Cie­ślik Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm, Pan Janusz Naj­da, p.o. Dyrek­to­ra ZST Chełm oraz wice­dy­rek­to­ra w cza­sie trzech lat nauki tego rocz­ni­ka, Pani Iza­be­la Cichosz-Pod­ja­dek przed­sta­wi­ciel­ka Cemen­tow­ni Chełm Cemex Chełm.

Dyrek­tor ZST Pan Grze­gorz Czy­żyk skie­ro­wał do mło­dzie­ży sło­wa poże­gna­nia i podzię­ko­wa­nia za czas nauki. W imie­niu rodzi­ców wdzięcz­ność Gro­nu Peda­go­gicz­ne­mu oraz Pra­cow­ni­kom admi­ni­stra­cji i obsłu­gi szko­ły wyra­zi­ła pani Marze­na Radzic­ka, Absol­wen­tów repre­zen­to­wa­li Michał Błasz­czuk i Bar­tosz Tru­siuk a Julia Maj­dań­ska jako przed­sta­wi­ciel­ka mło­dzie­ży pozo­sta­ją­cej w szko­le poże­gna­ła tego­rocz­nych maturzystów..

Dyplo­my i nagro­dy za osią­gnię­cia edu­ka­cyj­ne i spor­to­we oraz listy gra­tu­la­cyj­ne i podzię­ko­wa­nia Rodzi­com wrę­czy­ła Pani Doro­ta Cie­ślik Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm wraz z Panem Grze­go­rzem Czy­ży­kiem Dyrek­to­rem szko­ły i wycho­waw­ca­mi a dyplo­my za krwio­daw­stwo Pani Iza­be­la Cichosz-Pod­ja­dek i przed­sta­wi­ciel­ka Cemen­tow­ni Chełm Cemex Chełm, opie­kun Koła PCK Mariusz Śli­wa oraz Pani Beata Świ­der­ska Wice­dy­rek­tor ZST.

Nagro­dy wraz z legi­ty­ma­cja­mi otrzy­ma­li rów­nież sędzio­wie pił­ki nożnej.

Szcze­gól­ne wyróż­nie­nie – odzna­kę „Naj­lep­sze­go Absol­wen­ta ZST” otrzy­mał Rado­sław Świderski.

Naj­bar­dziej wzru­sza­ją­cym momen­tem uro­czy­sto­ści było prze­ka­za­nie sztan­da­ru kla­som pierw­szym, nad któ­rym czu­wał P. Ire­ne­usz Woj­ta­szak. Część arty­stycz­na zosta­ła przy­go­to­wa­na pod kie­run­kiem Pani Moni­ki Dymel, Pani Aga­ty Suchań i Pani Elż­bie­ty Wie­wiór. Ser­decz­nie dziękujemy.

A Wam Dro­dzy Absol­wen­ci, życzy­my eks­cy­tu­ją­cej życio­wej podró­ży, peł­nej suk­ce­sów, wyzwań i speł­nio­nych marzeń.