Dru­ży­na „Cie­ni” w Woj­sko­wej Grze Terenowej

Dru­ży­na „Cie­ni” w Woj­sko­wej Grze Terenowej

listo­pad 2022r.

Z Oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści wyło­nio­na z naszych uczniów dru­ży­na „Cie­ni” wzię­ła udział w Woj­sko­wej Grze Tere­no­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej przez WCR w Cheł­mie na tere­nie 19 Chełm­skie­go Bata­lio­nu Zme­cha­ni­zo­wa­ne­go.
 
Dru­ży­na w skła­dzie: Mate­usz Celiń­ski , Tomasz Dycz­ko, Szy­mon Sawic­ki, Rado­sław Sugier (kl.1P ), Mate­usz Cygan (kl.1 E), Kami­la Urban, Ame­lia Mar­ci­niak (kl.1 Ga) pod opie­ką p. Mario­li Wnu­kow­skiej pró­bo­wa­ła swo­ich sił w typo­wo woj­sko­wych kon­ku­ren­cjach. Woj­sko­wa gra tere­no­wa zakła­da­ła poko­na­nie tra­sy z mapą i kom­pa­sem, zdo­by­cie umie­jęt­no­ści skła­da­nia i roz­kła­da­nia bro­ni, strze­lec­two, rzut gra­na­tem, budo­wę schro­nie­nia, roz­pa­la­nie ogni­ska, ele­men­ty topo­gra­fii, roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści z zakre­su pierw­szej pomo­cy na polu wal­ki oraz wykry­wa­nie min prze­ciw­pan­cer­nych za pomo­cą spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu. Ponad­to spraw­dzo­no wie­dzę dru­ży­ny w quizie histo­rycz­nym z nagro­da­mi.
 
Dru­ży­na „Cie­ni” aktyw­nie upa­mięt­ni­ła Bia­ło-Czer­wo­ną dosko­na­ląc wła­sne umie­jęt­no­ści w rywa­li­za­cji woj­sko­wej pro­mu­jąc jed­no­cze­śnie posta­wy patrio­tycz­ne i proobronne.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„192”]