Dzień Chło­pa­ka

Dzień Chło­pa­ka

wrze­sień 2020r.

Czy wie­cie, że na świe­cie Dzień Chło­pa­ka jest obcho­dzo­ny w innych dniach?!

Na przy­kład na Mal­cie świę­tu­je się go 7 lute­go, w Bra­zy­lii – 15 lip­ca, w Indiach i Mek­sy­ku 19 listo­pa­da, a w Kana­dzie 25 listopada.

W Pol­sce to oczy­wi­ście 30 września.

Przyj­mij­cie od nas życze­nia suk­ce­sów w życiu, wie­le rado­ści, praw­dzi­wej przy­jaź­ni i życz­li­wo­ści, humo­ru w szko­le i opty­mi­zmu, wspa­nia­łych pasji, obiek­ty­wi­zmu. Niech każ­dy dzień będzie szczę­śliw­szy, a wszyst­kie trud­ne chwi­le niech przy­sło­nią Wam wspo­mnie­nia sło­necz­ne­go lata i beztroski.

Kole­żan­ki z ZST