POWSZECHNY SPIS ROLNY

POWSZECHNY SPIS ROLNY

paź­dzier­nik 2020r.

Sza­now­ni Państwo!

Na proś­bę Gmin­ne­go Komi­sa­rza Spi­so­we­go zamiesz­czam na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły infor­ma­cję o Powszech­nym Spi­sie Rol­nym w celu jego spopularyzowania.

Z powa­ża­niem:

Dyrek­tor ZST

Bar­ba­ra Baluk