Pierw­szy Dzień Wio­sny – ocza­mi uczniów i nauczy­cie­li ZST

Pierw­szy Dzień Wio­sny – ocza­mi uczniów i nauczy­cie­li ZST

marzec 2021r.

autor: Jakub Różań­ski kla­sa 2PMt

„Pierw­szy dzień wio­sny”

Pierw­szy dzień wio­sny,
czy będzie w tym roku
bez­tro­ski i rado­sny?
 
Choć w domu mam chy­ba wszyst­ko:
salon gier i jadal­nię,
kuch­nię i swo­ją sypial­nię,
sale lek­cyj­ną i egza­mi­na­cyj­ną,
kap­ci i piża­my zrzu­cać nie muszę,
by wziąć swój ple­cak
i do ZST w Cheł­mie ruszać -
 
A jed­nak to mnie nie zado­wa­la.
 
Chcę tej wio­sny opu­ścić swój dom,
aby słu­chać poran­ne­go śpie­wu skow­ron­ka,
szu­mu drzew i gwa­ru ulic.
 
Chcę do szko­ły biec tej wio­sny,
bez­tro­ski i radosny.

autor: Michał Telej­ko kla­sa 2pmt

Pierw­szy dzień wio­sny, 
Mój uśmiech rado­sny, 
Uczyć się trze­ba, 
Wie­dza nie spad­nie z nie­ba, 
Choć trud­ne są cza­sy, 
Waka­cje za pasy, 
Więc wytrwa­ło­ści dużo miej, 
I uczyć się chciej. 

autor: Rado­sław Świ­der­ski kla­sa 2ip

„Wio­sen­ne frasz­ki”
 
Wio­sna i powie­trze świe­że
- nuda Cię nie bie­rze.
 
Wio­sen­no­ści wie­le -
w ser­cu wesele.

autor: Beata Świderska

„Prze­bu­dze­nie”
 
Gdy Cię zdal­ne już nie krę­ci,
Gdy do pra­cy nie masz chę­ci,
Wyjdź na spa­cer,
Poczuj wio­sny tchnie­nie,
Wnet nastą­pi przebudzenie.

autor: Iwo­na Sobieszczuk

„Nadzie­ja”

Wio­sna daje nam nadzie­ję
że nasz świat znów „znor­mal­nie­je” 
„Słup­ki” zamiast od wiru­sa 
będą rosły od „Cel­sju­sza”

autor: Remik Zazu­la kla­sa 2PMt

Po cichu, poma­łu spo­koj­nie przy­cho­dzi.
Przy­ro­da się już do życia rodzi.
Wędró­wek pta­ków nad­cho­dzi kres
ludziom po pro­stu lepiej jest.

autor: Alek­san­der Hamul­czuk kla­sa 2PMt

Witaj wio­sno ma kocha­na
wypa­tru­ję cię od rana
 
Sto­ję w oknie oczy mru­żę
jak tu pięk­nie rosną róże
 
Wio­sna słod­ka i pach­ną­ca
tak w obło­kach buja­ją­ca
 
Hej lata­ją tu owa­dy
mają swo­je waż­ne spra­wy
 
Przyj­dzie wio­sna ta rado­sna
zazie­le­ni się też sosna

autor: Wero­ni­ka Cha­ła­biś kla­sa 2ip

„Wio­sna„

Idzie już wio­sna
pora roku rado­sna

Pta­ki ćwier­ka­ją
a rośli­ny roz­kwi­ta­ją

Smut­ki zima zabie­ra
a wio­sna umy­sły otwiera

autor: Mał­go­rza­ta Wojciechowska

„Wio­sno Rado­sna!”

Kolo­ro­wa Wio­sno!
Przy­by­waj Do Nas!
Dro­gą Naj­prost­szą!
Wszy­scy Od Daw­na
Cie­bie Wyglą­da­my!
Byś Zago­ści­ła
Już Mię­dzy Nami!

Auto­rzy zdjęć:

 • Dawid Mar­czuk – kla­sa 2mmt
 • Domi­ni­ka Cha­ła­biś – kla­sa 2mmt
 • Bar­tosz Kos­sak – kla­sa 2mmt
 • Igor Kędzio­ra – kla­sa 2mmt
 • Joan­na Sze­lest – kla­sa 1g
 • Mate­usz Cie­śla – kla­sa 2mmt
 • Michał Ści­gaj – kla­sa 2pmt
 • Zuzan­na Nastaj – kla­sa 1emt
 • Rado­sław Świ­der­ski – kla­sa 2ip
 • Joan­na Kęp­ka – nauczy­ciel­ka języ­ka niemieckiego
 • Beata Świ­der­ska – nauczy­ciel­ka języ­ka polskiego
 • Edy­ta Sawosz – nauczy­ciel­ka matematyki
 • Mał­go­rza­ta Dur­ko-Woj­ta­szak – nauczy­ciel­ka plastyki

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„true” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„141”]