Festi­wal Kreatywności

Festi­wal Kreatywności

26 wrze­śnia 2019

W Insty­tu­cie Mate­ma­ty­ki i Infor­ma­ty­ki PWSZ przy ul.Pocztowej odbył się „Festi­wal kre­atyw­no­ści”. Było to pierw­sze spo­tka­nie z cyklu: Deka­da Chełm­skiej Edu­ka­cji . Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie kla­sy IIIi – Mate­usz Łagow­ski, Mate­usz Iwa­nisz­czuk i Filip Kra­tiuk. Opie­kę nad gru­pą spra­wo­wa­ła Pani Agniesz­ka Zając, za stro­nę tech­nicz­ną odpo­wia­da­li Woj­ciech Sien­kie­wicz i Arka­diusz Olesz­czuk. Zapre­zen­to­wa­li­śmy sta­no­wi­ska, przy któ­rych uczest­ni­cy festi­wa­lu mogli posze­rzyć swo­je doświad­cze­nia w obsza­rze elek­tro­ni­ki i informatyki.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„104”]