Gru­dzień 2021- mie­sią­cem akcji cha­ry­ta­tyw­nych w ZST

Gru­dzień 2021- mie­sią­cem akcji cha­ry­ta­tyw­nych w ZST

12 stycz­nia 2021r.

Czło­wiek jest wiel­ki nie przez to, co posia­da, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzie­li się z inny­mi”.

Jan Paweł II

Jak co roku ucznio­wie naszej szko­ły wraz z rodzicami/opiekunami oraz nauczy­cie­la­mi bio­rą aktyw­ny udział w roż­nych lokal­nych i ogól­no­pol­skich akcjach cha­ry­ta­tyw­nych. Wspie­ra­jąc zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne poprzez dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, wycho­wu­je­my mło­dzież wraż­li­wą na praw­dę i dobro, na „dru­gie­go czło­wie­ka”.

W ramach Szkol­ne­go Klu­bu Wolon­ta­ria­tu mło­dzież z inter­na­tu ZST i mło­dzież szkol­na, pod opie­ka pani M. Dur­ko-Woj­ta­szak, B. Mul­sa­now­skiej i J. Wadow­skiej wyko­na­ła kart­ki na Boże Naro­dze­nie dla osób bez­dom­nych, uczest­ni­czą­cych w Wigi­lii przy­go­to­wa­nej przez Cari­tas w Cheł­mie oraz w Lubli­nie. Wolon­ta­riu­sze z klas 1MTI, 2G, 4Gi zebra­li dłu­go­ter­mi­no­wą żyw­ność, zaku­pi­li czap­ki, sza­li­ki, skar­pe­ty, ręka­wi­ce i prze­ka­za­li do Cari­tas Archi­die­ce­zji Lubel­skiej, wpie­ra­jąc oso­by bez­dom­ne w okre­sie zimo­wym.

Po raz kolej­ny ucznio­wie, przy aktyw­nym wspar­ciu rodziców/opiekunów oraz nauczy­cie­li w ramach ogól­no­pol­skiej akcji Szla­chet­na Pacz­ka przy­go­to­wa­li 19 świą­tecz­nych paczek dla rodzi­ny Pani Kata­rzy­ny i jej dzie­ci. Rela­cja ze spo­tka­nia z Rodzi­ną przy wrę­cze­niu pacz­ki, była dla Wolon­ta­riu­szy wzru­sza­ją­cym doświad­cze­niem.

Dzień prze­ka­za­nia paczek był dniem wyjąt­ko­wym… Mimo desz­czo­wej pogo­dy w ser­cach wolon­ta­riu­szy świe­ci­ło słoń­ce, jak się póź­niej oka­za­ło – w ser­cach człon­ków rodzi­ny rów­nież. Gdy zje­cha­li­śmy na miej­sce, wszy­scy już na nas cze­ka­li. Bar­dzo ucie­szy­li się na widok samo­cho­du, któ­ry „po brze­gi” został zapa­ko­wa­ny pacz­ka­mi. Tak dużej ilo­ści pre­zen­tów się nie spo­dzie­wa­li. Pani Kata­rzy­na z wiel­kim wzru­sze­niem i drżą­cą ręką odbie­ra­ła pre­zen­ty. Dzie­ci w oknie nie­cier­pli­wie cze­ka­ły na finał „Week­en­du cudów” Szla­chet­nej Pacz­ki. Przy wypa­ko­wy­wa­niu pudeł, każ­dy zna­lazł coś dla sie­bie i roz­pły­wał się w podzię­ko­wa­niach. Pani Kata­rzy­na ze wzru­sze­niem oznaj­mi­ła, że w tym roku będą pięk­ne i wyjąt­ko­we świę­ta. Dar­czyń­ca jest pierw­szą oso­bą z zewnątrz, któ­ra pomo­gła rodzi­nie przy­wró­cić wia­rę w ludzi.”

Dro­gi Dar­czyń­co, Dro­gi Uczniu, Dro­gi Rodzicu/Opiekunie, Dro­gi Nauczy­cie­lu dzię­ku­je­my, że razem z nami zmie­niasz histo­rię Rodzin, któ­re mają mniej szczę­ścia w życiu!

Spo­łecz­ność ZST za swo­ją dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną i udział w ogól­no­pol­skiej akcji „Razem na Świę­ta” otrzy­ma­ła podzię­ko­wa­nia z Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki oraz pamiąt­ko­wy dyplom:

„Sza­now­ni Pań­stwo Dyrek­to­rzy,
w imie­niu Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki Prze­my­sła­wa Czarn­ka ser­decz­nie dzię­ku­je­my za udział w akcji „Razem na Świę­ta”. Miło nam poin­for­mo­wać, że w tego­rocz­nej ini­cja­ty­wie wzię­ło udział bli­sko 7 800 przed­szko­li, szkół i pla­có­wek oświa­to­wych z kra­ju oraz ponad 100 pla­có­wek polo­nij­nych z całe­go świa­ta. Dzię­ku­je­my za udział w akcji i dobro oka­za­ne dru­giej oso­bie!

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Biu­ro Mini­stra
Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki”