Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju 2021 – „Świa­tło Nadziei”

Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju 2021 – „Świa­tło Nadziei”

gru­dzień 2021

„Niech zapo­mnie­nie pochło­nie nasze myśli.
Niech się wszyst­ko zakoń­czy….
To jest potrzeb­ne czło­wie­ko­wi,
aby ranek zastał go zno­wu na nogach, sil­ne­go, uśmiech­nię­te­go
przed nowym pra­co­wi­tym dniem.
Sil­ne­go i uśmiech­nię­te­go w obli­czu świe­że­go poran­ka,
któ­ry idzie ku nie­mu, któ­ry mu się odda­je w swej cichej pięk­no­ści.
Sil­ny i uśmiech­nię­ty czło­wiek”.

„Księ­ga Jaszczurki”

„Świa­tło z Betle­jem nową świa­tu da nadzie­ję…” to prze­sła­nie har­ce­rzy, nio­są­cych w świat „Jego blask”, a tym samym uni­wer­sal­ne war­to­ści bra­ter­stwa i poko­ju. Niech tego­rocz­ne „Świa­tło Nadziei” dopro­wa­dzi nas do nowe­go świa­ta i nowe­go czło­wie­ka, wraż­li­we­go, dobre­go, peł­ne­go cie­pła i rado­ści dla innych.
 
Histo­ria zaczy­na się w Betle­jem, mie­ście poło­żo­nym w Auto­no­mii Pale­styń­skiej, któ­re przez lata było w cen­trum napięć poli­tycz­nych oraz kon­flik­tów zbroj­nych. Wła­śnie tam ponad dwa tysią­ce lat temu naro­dził się Jezus Chry­stus. W Gro­cie Naro­dze­nia Pań­skie­go w Betle­jem pło­nie wiecz­ny ogień. To wła­śnie od nie­go co roku odpa­la się jed­ną malut­ką świecz­kę, któ­rej pło­mień nie­sio­ny przez skau­tów w wiel­kiej szta­fe­cie przez kra­je i kon­ty­nen­ty obie­ga świat. W ponad 30-let­niej histo­rii Betle­jem­skie­go Świa­tła Poko­ju, w zmie­nia­ją­cych się warun­kach poli­tycz­nych, nigdy nie zda­rzy­ło się by Świa­tło nie wyru­szy­ło z Betle­jem w swo­ją dro­gę. To czy­ni ze Świa­tła znak poko­ju, poświad­cze­nie wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia i sym­bol pojed­na­nia mię­dzy naro­da­mi.
(źró­dło: Idea | Betle­jem­skie Świa­tło Poko­ju 2021 (zhp.pl)
 
Takim darem skau­ci z całej Euro­py, a wśród nich har­cer­ki i har­ce­rze ZHP pra­gną podzie­lić się ze wszyst­ki­mi.
Z har­cer­skim pozdro­wie­niem
 
CZUWAJ!
Kac­per Kara­mać
Har­cerz ZHP Hufiec Chełm i uczeń kla­sy drugiej