Har­mo­no­gram pra­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych 2016/2017

listo­pad 2016

Mie­siąc Przed­się­wzię­cia Koor­dy­na­tor
Wrze­sień Inau­gu­ra­cja Roku Szkolnego

Wybór samo­rzą­dów klasowych

Ogło­sze­nie wybo­rów do zarzą­du Samo­rzą­du Uczniow­skie­go Zespo­łu Szkół Technicznych

„ Naj­lep­si z naj­lep­szych ”- akcja pro­mu­ją­ca naj­lep­sze osią­gnię­cia uczniów i klas w roku szkol­nym 2015/ 2016

Opie­ku­no­wie SU

Zarząd SU

Peda­gog

Paż­dzier­nik „Świę­to Szkol­nej Demo­kra­cji”- demo­kra­tycz­ne wybo­ry do zarzą­du Samo­rzą­du Uczniow­skie­go ZST

Opra­co­wa­nie Pla­nu Pra­cy Samo­rzą­du Uczniow­skie­go, usta­le­nie ter­mi­nów zebrań i spo­tkań z dyrek­cją szko­ły i gospo­da­rza­mi klas

Aka­de­mia z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej i Inau­gu­ra­cji Jubi­le­uszu 90- lecia Zespo­łu Szkół Technicznych

Opie­ku­no­wie SU

Elż­bie­ta Wiewiór

Zarząd SU

Listo­pad Akcja „ Pamię­ta­my o wszystkich”

Akcja „ Koty­lion na 11 listopada”

Zbiór­ka masko­tek dla pod­opiecz­nych Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci

Opie­ku­no­wie SU

Mario­la Wnukowska

Anna Kotu­ła Dybek

Beata Mul­sa­now­ska

Zarząd SU

Gru­dzień Miko­łaj­ko­wa Akcja Charytatywna

Zbiór­ka masko­tek dla pod­opiecz­nych Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzieci

„ Wigi­lia Pokoleń ”

„ Kolę­dy łączą poko­le­nia ”- wspól­ne kolędowanie

Opie­ku­no­wie SU

Beata Mul­sa­now­ska

Zarząd SU

Sty­czeń Pod­su­mo­wa­nie pra­cy w pierw­szym semestrze Opie­ku­no­wie SU

Zarząd SU

Luty „ Nowy semestr- nowy Ja ”- akcja z oka­zji Dnia Pozy­tyw­ne­go Myślenia

„Pocz­ta Amo­ra”- Walentynki

„ Naj­lep­si z naj­lep­szych ”- akcja pro­mu­ją­ca naj­lep­sze osią­gnię­cia uczniów i klas w seme­strze pierwszym

Opie­ku­no­wie SU

Peda­gog

Zarząd SU

Marzec „ W imie­niu Dam ”- akcja z oka­zji Dnia Kobiet

Orga­ni­za­cja I Dnia Wiosny

„ Gieł­da Szkół 2017 ”

Opie­ku­no­wie SU

Ire­ne­usz Wojtaszak

Emil Sta­chel

Nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycznego

Zarząd SU

Kwie­cień „ Akcja z zającz­kiem ”- zbiór­ka charytatywna

Zbiór­ka kar­my w ramach Świa­to­we­go Dnia Bez­dom­nych Zwierząt

Ostat­ni dzwo­nek- poże­gna­nie klas IV

Pro­mo­cja szko­ły- spo­tka­nia z mło­dzie­żą szkół gimnazjalnych

Opie­ku­no­wie SU

Ire­ne­usz Wojtaszak

Zarząd SU

Maj Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Bez Kom­pu­te­ra- akcja pro­mu­ją­ca bez­pie­czeń­stwo w sieci

Opie­ku­no­wie SU

Peda­gog

Moni­ka Gorczyca

Zarząd SU

Czer­wiec

„ Dziel się życiem, oddaj krew ”- akcja pro­mu­ją­ca Świa­to­wy Dzień Krwiodawcy

Zbiór­ka Elek­tro­śmie­ci w ramach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Elektryka

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2016/ 2017

Pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści SU

Opie­ku­no­wie SU

Mariusz Śli­wa

Zarząd SU

Samo­rząd Uczniow­ski i opie­ku­no­wie zastrze­ga­ją sobie pra­wo do mody­fi­ka­cji Pla­nu Pra­cy według bie­żą­cych potrzeb.

Prze­wod­ni­czą­ca Samo­rzą­du Uczniowskiego:

Mał­go­rza­ta Pończoch

Opie­ku­no­wie:

Ane­ta Misiewicz

Jacek Wnę­trzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *