Har­mo­no­gram zebrań z rodzicami

Har­mo­no­gram zebrań z rodzicami

7 wrze­śnia 2022r.

12 wrze­śnia godzi­na 16.00 – kla­sy 3 i 4 tech­ni­kum
13 wrze­śnia godzi­na 16.00 – kla­sy 2 tech­ni­kum, kla­sy 1,2 i 3 bran­żo­wej szko­ły I stop­nia
14 wrze­śnia godzi­na 16.00 – kla­sy 1 technikum