11 odsło­na Naro­do­we­go Czy­ta­nia – „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mickiewicza

11 odsło­na Naro­do­we­go Czy­ta­nia – „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mickiewicza

wrze­sień 2022r.

Nie znasz prawd żywych, nie oba­czysz cudu!
Miej ser­ce i patrzaj w ser­ce!
A. Mic­kie­wicz

„Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza wyda­ne w 1822 roku w Wil­nie jako część pierw­sze­go tomu jego „Poezji” są mani­fe­stem pol­skie­go roman­ty­zmu. Datę ich publi­ka­cji uzna­je się za począ­tek tej epo­ki w pol­skiej lite­ra­tu­rze i sztu­ce.

Dnia 3 wrze­śnia 2022r sta­ły się naj­po­czyt­niej­szym zbio­rem utwo­rów, po któ­ry się­gnę­li ludzie na całym świe­cie.

W ramach „Naro­do­we­go Czy­ta­nia” spo­łecz­ność szkol­na ZST prze­nio­sła się nad Świ­teź, by wspól­nie oddać się lek­tu­rze.

Po odczy­ta­niu listu Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy przez wice­dy­rek­tor p. Beatę Świ­der­ską ucznio­wie i nauczy­cie­le pre­zen­to­wa­li utwo­ry: „Roman­tycz­ność”, „Świ­teź”, „Świ­te­zian­ka”, „Ryb­ka”, „Pani Twar­dow­ska” i in.

Zwień­cze­niem spo­tka­nia była wspól­na foto­gra­fia, pamiąt­ko­we pie­czę­cie oraz słod­ki poczęstunek.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„174”]