Infor­ma­cje dla osób przy­ję­tych do internatu

Infor­ma­cje dla osób przy­ję­tych do internatu

sier­pień 2020r.

Kwa­te­ro­wa­nie osób przy­ję­tych w roku szkol­nym 2020/2021 do Inter­na­tu ZST w Cheł­mie odbę­dzie się w dniu 31 sierp­nia 2020r. (ponie­dzia­łek), w godzi­nach od 13.00 do 17.00.

Z uwa­gi na stan pan­de­mii COVID-19, w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa będą przy­go­to­wa­ne 4 sta­no­wi­ska, gdzie mło­dzież , w obec­no­ści rodziców/opiekunów praw­nych, będzie mogła dopeł­nić for­mal­no­ści zwią­za­nych z przy­ję­ciem do internatu.

Prze­wi­dy­wa­ny czas na zakwa­te­ro­wa­nie 1 oso­by to oko­ło 10 min.

Oso­by nazwi­skach roz­po­czy­na­ją­cy­mi się od lite­ry B do L będą przyj­mo­wa­ne i kwa­te­ro­wa­ne w godz. od 13.00 do 15.00.

Oso­bynazwi­skach roz­po­czy­na­ją­cy­mi się od lite­ry Ł do Ż będą przyj­mo­wa­ne i kwa­te­ro­wa­ne w godz. od 15.00 do 17.00.

Nowi miesz­kań­cy inter­na­tu uisz­cza­ją w dniu 31 sierp­nia 2020r. kau­cję wyso­ko­ści 100 zł/stu zł.

Wszy­scy miesz­kań­cy powin­ni być wypo­sa­że­ni we wła­sną pościel (koł­drę, podusz­kę, koc, poszew­ki, prze­ście­ra­dło) oraz w środ­ki higie­ny osobistej.

Z uwa­gi na COVID-19 pod­czas kwa­te­run­ku zarów­no mło­dzież, jak i jej rodzice/opiekunowie praw­ni, muszą mieć maseczkę/przyłbicę zakry­wa­ją­cą usta i nos oraz ręka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we. W cza­sie ocze­ki­wa­nia na kwa­te­ru­nek powin­ni zacho­wy­wać bez­piecz­ną odle­głość od innych – mini­mum 1,5 m.