Spo­tka­nie w cyklu „Pasja i karie­ra” z Andrze­jem Hula­nic­kim oraz Ryszar­dem Karczmarskim

Spo­tka­nie w cyklu „Pasja i karie­ra” z Andrze­jem Hula­nic­kim oraz Ryszar­dem Karczmarskim

W dniu 7 listo­pa­da 2023 roku kla­sa 2i pod opie­ką wycho­waw­cy Moni­ki Gor­czy­cy uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niu z cyklu „Pasja i karie­ra” z Andrze­jem Hula­nic­kim oraz Ryszar­dem Karcz­mar­skim. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w Chełm­skiej Biblio­te­ce Publicz­nej im. Marii Pau­li­ny Orset­ti w Chełmie.

Mło­dzież pozna­ła taj­ni­ki suk­ce­su i odkry­wa­nia pasji. Ucznio­wie dowie­dzie­li się, co jest klu­czem do suk­ce­su, czy­li sta­wia­nie sobie celu i kon­se­kwent­ne dąże­nie do jego reali­za­cji. Głów­ni goście pod­kre­śli­li, że nie nale­ży pod­da­wać się prze­ciw­no­ściom losu i trze­ba wal­czyć o swo­je marze­nia. Pano­wie Andrzej Hula­nic­ki i Ryszard Karcz­mar­ski podzie­li­li się histo­rią swo­je­go życia oraz poka­za­li nam wyjąt­ko­we miej­sca na świe­cie, któ­re uda­ło im się odwie­dzić. Wspo­mnie­nia przed­sta­wio­no w for­mie pre­zen­ta­cji zdjęć i albumów.

Hono­ro­wym patro­na­tem obję­li spo­tka­nie: poseł na sejm RP Anna Dąbrow­ska-Bana­szek oraz Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Jakub Bana­szek. Reali­za­to­ra­mi pro­jek­tu są: Chełm­ska Biblio­te­ka Publicz­na im. Marii Pau­li­ny Orset­ti oraz Chełm­ski Dom Kultury.