Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

Dro­dzy Rodzice/Opiekunowie

7 listo­pa­da 2023 r. (wto­rek) w godzi­nach 16.00 – 17.00 odbę­dą się kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów.

Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach (infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na na kory­ta­rzu przy głów­nym wej­ściu do szkoły).

Ser­decz­nie zapraszamy.