X FORUM EDUKACYJNE

X FORUM EDUKACYJNE

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie był współ­or­ga­ni­za­to­rem X Forum Edu­ka­cyj­ne­go „Roz­wój tech­ni­ki kole­jo­wej na Zie­mi Chełm­skiej” , któ­re odby­ło się 20 paź­dzier­ni­ka 2023r. Patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem obję­li Jakub Bana­szek Pre­zy­dent Mia­sta Chełm, prof.dr hab.inż. Arka­diusz Tofil JM Rek­tor PANS w Cheł­mie. Uczest­ni­cy forum w tym zacni goście: Sena­tor RP prof. Józef Zając, Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry w Cheł­mie Kura­to­rium Oświa­ty w Lubli­nie Arka­diusz Kwie­ciń­ski, Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji UM Chełm Agniesz­ka Walew­ska – Mak­sy­miuk, Pre­zes Chełm­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­nicz­ne­go im. Ewa­ry­sta Stob­nic­kie­go Edmund Jaro­sie­wicz, człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia, dyrek­to­rzy chełm­skich szkół tech­nicz­nych oraz mło­dzież wysłu­cha­li wykła­dów poświę­co­nych kolej­nic­twu. Pre­le­gen­ci w trak­cie inte­re­su­ją­cych wystą­pień zapo­zna­li słu­cha­czy z dzie­ja­mi szkol­nic­twa kole­jo­we­go na Zie­mi Chełm­skiej (Jan Nie­wo­żew­ski), roz­wo­jem infra­struk­tu­ry kole­jo­wej ( Grze­gorz Dyń­ski), histo­rią tabo­ru kole­jo­we­go i jego zaple­czem tech­nicz­nym ( Wal­de­mar Pana­siuk) oraz edu­ka­cja w ZST ( Grze­gorz Czyżyk).