Wyciecz­ka Wro­cław – Pra­ga – Skal­ne Miasto

Wyciecz­ka Wro­cław – Pra­ga – Skal­ne Miasto

W dniach 16 ‑18 paź­dzier­ni­ka 2023r. uczen­ni­ce i ucznio­wie z klas: 5MMt, 5I, 5KP, 4EMt, 3KE, 3MS, 2 I i 2 Gb mie­li moż­li­wość prze­ży­cia wie­lu wspa­nia­łych wra­żeń. Wyru­szy­li­śmy na wyciecz­kę po magicz­nych miejscach.

Pierw­sze­go dnia odwie­dzi­li­śmy wro­cław­skie Sta­re Mia­sto, któ­re­go ser­cem jest tęt­nią­cy życiem rynek z boga­to zdo­bio­nym ratu­szem, Ostrów Tum­ski, ZOO i cudow­ne Afry­ka­rium. Zaostrzy­ło to nasz ape­tyt na dal­sze atrakcje.

Zaopa­trze­ni w dobry humor i pozy­tyw­ne nasta­wie­nie, mogli­śmy cały kolej­ny dzień i wie­czór wędro­wać po Pra­dze zachwy­ca­jąc się Sta­rym Mia­stem, Mostem Karo­la, ulicz­ką Zło­tą. Nie­za­po­mnia­ne wra­że­nie zro­bi­ły na nas zabyt­ki Pra­gi takie jak : Kate­dra p.w. Św. Wacła­wa, ratusz, pra­skie ogro­dy, fon­tan­ny, skwe­ry i roz­wią­za­nia architektoniczne.

Wszech­obec­ni Kre­cik i Sąsie­dzi wita­li nas z uśmie­chem na stra­ga­nach i w sklepikach
z pamiąt­ka­mi. Pozna­li­śmy cie­ka­wą histo­rię mia­sta i wład­ców Czech. Pra­ga zro­bi­ła na wie­lu z nas ogrom­ne wrażenie.

Ostat­nie­go dnia ze wspa­nia­łym prze­wod­ni­kiem odwie­dzi­li­śmy Skal­ne Mia­sto, któ­re zachwy­ci­ło nas prze­róż­ny­mi for­ma­mi skal­ny­mi i wytę­ża­ło naszą wyobraź­nię. Kto miał naj­lep­szą i co robił w tym miej­scu Pan Kar­ko­nosz, to pozo­sta­nie naszą tajem­ni­cą i zachę­tą dla tych, któ­rzy chcie­li­by kie­dyś tam pojechać.