Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

Kon­sul­ta­cje z nauczycielami

4 kwiet­nia 2022r.

Dro­dzy rodzice/opiekunowie

Dnia 5 kwiet­nia 2022r. w godzi­nach 16.00 – 17.00 odbę­dą się kon­sul­ta­cje dla rodziców/opiekunów. Nauczy­cie­le będą prze­by­wać w wyzna­czo­nych salach (infor­ma­cja zosta­nie umiesz­czo­na przy głów­nym wej­ściu do szko­ły).

Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa, na tere­nie szko­ły pro­si­my o zało­że­nie mase­czek i zacho­wa­nie dystansu.