Krwio­daw­cy w Sej­mie – wrze­sień 2022

Krwio­daw­cy w Sej­mie – wrze­sień 2022

wrze­sień 2022r.

27 wrze­śnia 2022 r. ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, na zapro­sze­nie Poseł na Sejm RP Anny Dąbrow­skiej – Bana­szek, uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce do War­sza­wy i Dębli­na.
W trak­cie wizy­ty w Sej­mie RP mło­dzież mogła obej­rzeć salę posie­dzeń Sej­mu, makie­tę kom­plek­su budyn­ków sej­mo­wych oraz wysłu­chać wykła­du doty­czą­ce­go histo­rii i współ­cze­sno­ści pol­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu.

Poseł na Sejm RP Anna Dąbrow­ska – Bana­szek opro­wa­dzi­ła zwie­dza­ją­cych m. in. po hal­lu głów­nym Sej­mu, gdzie znaj­du­ją się tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce Posłów II RP – ofia­ry II woj­ny świa­to­wej oraz Par­la­men­ta­rzy­stów, któ­rzy zgi­nę­li w kata­stro­fie lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem. Na pierw­szej z nich zna­leź­li­śmy nazwi­sko Win­cen­te­go Kociu­by wię­zio­ne­go w Cheł­mie i roz­strze­la­ne­go w 1940r. w Kumo­wej Doli­nie, któ­re­go miej­scem pamię­ci jest rów­nież Bazy­li­ka NMP w Cheł­mie.

Pani Poseł na Sejm RP wrę­czy­ła Hono­ro­wym Daw­com Krwi: Krzysz­to­fo­wi­Mi­ro­niu­ko­wi, Micha­ło­wi­Pop­ko­wi, KubieMiściszowi,KarolowiSłomińskiemu, TomaszowiParadzie,BartoszowiDrobowi dyplo­my za szla­chet­ną posta­wę i aktyw­ny udział w rato­wa­niu ludz­kie­go życia poprzez włą­cze­nie się w ideę krwio­daw­stwa.

Następ­nie ucznio­wie mogli obej­rzeć gablo­tę z laska­mi mar­szał­kow­ski­mi oraz inne miej­sca w Sej­mie zna­ne z mediów, takie jak sala kolum­no­wa i kory­tarz mar­szał­kow­ski. Prze­cha­dza­jąc się sej­mo­wy­mi kory­ta­rza­mi mie­li moż­li­wość spo­tka­nia wie­lu zna­nych poli­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy.
Uczest­ni­cy wyciecz­ki zwie­dza­li tak­że: Muzeum Łazien­ki Kró­lew­skie, Ogród Kró­lew­ski z Pała­cem na Wyspie, Pro­me­na­dę Kró­lew­ską, Sta­rą Oran­że­rię z Teatrem Kró­lew­skim, Kró­lew­ską Gale­rię Rzeź­by, Gale­rię Rzeź­by Pol­skie oraz Pałac Myśliw­ski. Pięk­nie zre­kon­stru­owa­ne wnę­trza obiek­tów pała­co­wych wypeł­nio­ne ory­gi­nal­ny­mi przed­mio­ta­mi wywar­ły na mło­dzie­ży nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia.

Kolej­nym punk­tem wyciecz­ki było zwie­dza­nie Muzeum Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, pozna­nie histo­rii F. Żwir­ki i S. Wigu­ry, obej­rze­nie eks­po­zy­cji dom­ku pilo­ta, mun­du­rów i odznak lot­ni­czych. W pawi­lo­nie wysta­wien­ni­czym ucznio­wie zoba­czy­li m.in. czar­ną skrzyn­kę z JAK‑a 40, zdję­cia, doku­men­ty a tak­że odna­le­zio­ne po latach szcząt­ki samo­lo­tów z cza­sów woj­ny. Zwie­dzi­li wysta­wę wewnętrz­ną o naro­dzi­nach i roz­wo­ju lot­nic­twa oraz wysta­wę ple­ne­ro­wą samo­lo­tów i śmi­głow­ców, sprzę­tu tech­nicz­ne­go, rakie­to­we­go i radio­lo­ka­cyj­ne­go. Pobyt w muzeum wzbo­ga­cił wie­dzę uczniów na temat histo­rii pol­skie­go lot­nic­twa.

Wizy­ta w War­sza­wie nie mogła obyć się bez odwie­dze­nia gro­bu Patro­na ZST Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym na Powąz­kach. Zapa­le­nie zni­czy było świa­dec­twem naszej pamię­ci I sza­cun­ku.

Orga­ni­za­tor wyjaz­du Mariusz Śli­wa – nauczy­ciel histo­rii i WOS oraz mło­dzież ZST, wyra­ża­ją ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia Poseł na Sejm RP Annie Dąbrow­skiej – Bana­szek za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu wyciecz­ki do Sejmu.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„177”]