Naj­lep­si ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w roku szkol­nym 2019/2020

Naj­lep­si ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w roku szkol­nym 2019/2020

paź­dzier­nik 2020r.

Nauka to podróż, któ­ra trwa przez całe życie. Dla otwar­tych umy­słów, świat jest pełen pytań, na któ­re war­to poznać odpowiedzi….

Ucznio­wie Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie zdo­by­wa­ją kom­pe­ten­cje i umie­jęt­no­ści, umoż­li­wia­ją­ce im nie tyl­ko pla­no­wa­nie swo­jej karie­ry edu­ka­cyj­no – zawo­do­wej, ale tak­że roz­wi­ja­nie pasji i tech­nicz­nych zain­te­re­so­wań. Uzdol­nio­na mło­dzież dzie­li się swo­ją wie­dzą, pomy­sła­mi, a nie­rzad­ko wdra­ża w życie swo­je nowa­tor­skie, tech­nicz­ne roz­wią­za­nia. Obję­cie naszych uczniów roż­ny­mi for­ma­mi wspar­cia sty­pen­dial­ne­go pozwa­la im na dosko­na­le­nie uzdol­nień, wyzwa­la per­ma­nent­ny „głód wie­dzy”, a spo­łecz­no­ści Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych daje pozy­tyw­ne posta­wy do naśladowania.

Gra­tu­lu­je­my!

W roku szkol­nym 2019/2020 pro­gra­mem Sty­pen­dial­nym dla uczniów szkół pro­wa­dzo­nych przez Mia­sto Chełm, za wybit­ne osią­gnię­cia w nauce zosta­li obję­ci poni­żej wyszcze­gól­nie­nie ucznio­wie Tech­ni­kum nr 2. Sty­pen­dium zosta­ło przy­zna­ne za II semestr 2019/2020r.

01

Kata­rzy­na Dzik

uczen­ni­ca kla­sy 2gi, sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

02

Zuzan­na Kloc

uczen­ni­ca kla­sy 2gi, sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

03

Prze­my­sław Kociuba

Prze­my­sław Kociu­ba absol­went 2020, sty­pen­dy­sta Pre­ze­sa Rady Mini­strów 2019 – 20, fina­li­sta Olim­pia­dy fizycz­nej „O dia­men­to­wy indeks”, lau­re­at kon­kur­su „Mate­ma­ty­ka w tech­ni­ce dla tech­ni­ka”, sty­pen­dy­sta „Lubel­skiej Kuź­ni Talentów”

04

Mar­ty­na Gontarz

uczen­ni­ca kla­sy 3gi, sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

05

Zuzan­na Izert

uczen­ni­ca kla­sy 3gi, sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

06

Kac­per Korzeniewski

uczeń kla­sy 2 pmt, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

07

Prze­my­sław Prucnal

uczeń kla­sy 3 gi, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

08

Julia Przy­byl­ska

uczen­ni­ca kla­sy 3gi, sty­pen­dyst­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

09

Rafał Sere­dow­ski

uczeń kla­sy 4i, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

10

Piotr Woj­cie­chow­ski

uczeń kla­sy 3mmt, fina­li­sta Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści 2020, sty­pen­dy­sta Lubel­skiej Kuź­ni Talen­tów, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubel­skie­go w opar­ciu o pro­jekt poza­kon­kur­so­wy „Lubel­ska kuź­nia talen­tów 2019 – 2021”, w ramach 12 Osi Prio­ry­te­to­wej Edu­ka­cja, kwa­li­fi­ka­cje i kom­pe­ten­cje, Dzia­ła­nie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Lubel­skie­go na lata 2014 – 2020, współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Unię Euro­pej­ską, utwo­rzył fun­du­sze sty­pen­dial­ne m.in. dla uzdol­nio­nych uczniów w zakre­sie przed­mio­tów zawo­do­wych. Sty­pen­dium zosta­li obję­ci nastę­pu­ją­cy ucznio­wie Tech­ni­kum nr 2:

01

Domi­ni­ka Sienkiewicz

absol­went­ka

02

Ewe­li­na Kaczyńska

absolwnt­ka

03

Prze­my­sław Kociuba

Prze­my­sław Kociu­ba absol­went 2020, sty­pen­dy­sta Pre­ze­sa Rady Mini­strów 2019 – 20, fina­li­sta Olim­pia­dy fizycz­nej „O dia­men­to­wy indeks”, lau­re­at kon­kur­su „Mate­ma­ty­ka w tech­ni­ce dla tech­ni­ka”, sty­pen­dy­sta „Lubel­skiej Kuź­ni Talentów”

04

Patryk Wyga­dań­czuk

uczeń kla­sy 4 im, fina­li­sta Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści 2020, sty­pen­dy­sta Lubel­skiej Kuź­ni Talen­tów, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

05

Bar­tosz Kaniewski

kla­sy 4 im, fina­li­sta Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści 2020, sty­pen­dy­sta Lubel­skiej Kuź­ni Talen­tów, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

06

Piotr Woj­cie­chow­ski

uczeń kla­sy 3mmt, fina­li­sta Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści 2020, sty­pen­dy­sta Lubel­skiej Kuź­ni Talen­tów, sty­pen­dy­sta Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm za wybit­ne osią­gnie­cia w nauce

Ponad­to ucznio­wie: Piotr Woj­cie­chow­ski – kla­sa 3mmt oraz Rado­sław Świ­der­ski – kla­sa 2i zosta­li zgło­sze­ni przez Samo­rząd Uczniow­ski i zatwier­dze­ni przez Radę Peda­go­gicz­ną za osią­gnię­cia w roku szkol­nym 2019/2020 na sty­pen­dy­stów Pre­ze­sa Rady Mini­strów na rok szkol­ny 2020/2021.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„136”]