NARODOWY DZIEŃ SPORTU W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH

13 wrze­śnia 2023r. na obiek­tach Miej­skie­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we o Puchar Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych, w ramach 11 – edy­cji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Fun­da­cja Zwalcz Nudę pod patro­na­tem Mini­ster­stwa Spor­tu i Turyst­ki cyklicz­nie orga­ni­zu­je to Naro­do­we spor­to­we „świę­to”. Dzień dla wie­lu osób jest inspi­ra­cją i zachę­tą do aktyw­ne­go upra­wia­nia spor­tu oraz pro­pa­go­wa­nia aktyw­no­ści fizycznej.

Wie­le ośrod­ków spor­to­wych udo­stęp­nia swo­je obiek­ty, aby pasjo­na­ci róż­nych dys­cy­plin mogli wziąć udział w rywa­li­za­cji lub dopin­go­wać zawod­ni­ków. Zna­ni i cenie­ni spor­tow­cy anga­żu­ją sie , zapra­sza­jąc mło­dzież i doro­słych na tre­nin­gi czy bio­rąc udział w wydarzeniach.

Do obcho­dów tego wyjąt­ko­we­go dnia włą­czył się rów­nież Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen.
Z. Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie, a uro­czy­ste­go otwar­cia impre­zy doko­nał dyrek­tor szko­ły Grze­gorz Czyżyk .

Naj­lep­si bie­ga­cze i bie­gacz­ki, któ­rzy poko­na­li dystans 900 m zosta­li uho­no­ro­wa­ni pamiąt­ko­wy­mi medalami
i dyplomami.

Dziew­czę­ta: 1 m – Rok­sa­na Sawic­ka, 2 m – Alek­san­dra Pio­trow­ska, 3 m – Niko­la Dzik, 4 m – Anto­ni­na Pęka­ła, 5 m – Karo­li­na Włodarczyk.

Chłop­cy: 1 m – Karol Hapo­niuk, 2 m – Anto­ni Dyń­ski, 3 m – Woj­ciech Bochra, 4 m – Paweł Toma­szew­ski, 5 m – Mate­usz Kul­pa, 6 m – Wik­tor Fidor, 7 m – Damian Woź­nic­ki, 8 m – Piotr Przybylski.

Deko­ru­jąc naj­lep­szych zawod­ni­ków, dyrek­tor Grze­gorz Czy­żyk pogra­tu­lo­wał mło­dzie­ży wyni­ków. Pod­kre­ślił zna­cze­nie same­go udzia­łu w zawo­dach, któ­ry już jest suk­ce­sem, zgod­nie z ideą olimpijską.

Zawo­dy zor­ga­ni­zo­wa­li i prze­pro­wa­dzi­li nauczy­cie­le wycho­wa­nia fizycz­ne­go przy współ­pra­cy z wycho­waw­ca­mi klas pierwszych.


[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„true” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„random” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„228”]