Nad Nie­mnem Eli­zy Orzesz­ko­wej lek­tu­rą 12 odsło­ny Naro­do­we­go Czytania

9 wrze­śnia 2023r.

– To książ­ka nastro­jo­wa, napi­sa­na barw­nym języ­kiem, a zara­zem dono­śna i suge­styw­na w swo­im patrio­tycz­nym prze­sła­niu. (…) Spo­tkaj­my się z rodzi­na­mi Boha­ty­ro­wi­czów, Kor­czyń­skich i inny­mi posta­cia­mi, wysłu­chaj­my ich roz­mów o Pol­sce, ale też tych codzien­nych poga­wę­dek „przy pol­skim sto­le”. Odkryj­my na nowo atmos­fe­rę tego dzie­ła, boga­tą nad­nie­meń­ską przy­ro­dę, wspa­nia­łe pej­za­że i kra­jo­bra­zy. Przy­po­mnij­my wresz­cie waż­ne dzie­dzic­two Powsta­nia Stycz­nio­we­go, któ­re powra­ca we wspo­mnie­niach boha­te­rów i legen­dzie jako sym­bol i fun­da­ment naro­do­wej pamię­ci i któ­re­go zna­cze­nie jest istot­ne tak­że dla innych naro­dów nasze­go regio­nu – pod­kre­ślił w liście Pre­zy­dent RP Andrzej Duda.

8 wrze­śnia 2023r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li aktyw­ny udział w kolej­nej edy­cji akcji Naro­do­we­go Czy­ta­nia.

Dyrek­tor Grze­gorz Czy­żyk prze­czy­tał tekst listu Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy skie­ro­wa­ne­go do uczest­ni­ków, wice­dy­rek­tor Beata Świ­der­ska w kil­ku sło­wach zapre­zen­to­wa­ła syl­wet­kę autor­ki oraz poru­szy­ła naj­waż­niej­sze kwe­stie doty­czą­ce lek­tu­ry, a następ­nie mło­dzież z wiel­kim zaan­ga­żo­wa­niem odda­ła się lek­tu­rze frag­men­tów powie­ści.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się słod­kim poczęstunkiem.