Sport jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, pocho­dze­nia czy kon­dy­cji fizycz­nej! Dla­te­go to do wszyst­kich skie­ro­wa­ny jest Euro­pej­ski Tydzień Spor­tu – jed­na z naj­więk­szych ini­cja­tyw spor­to­wych na świe­cie. Let’s #BeAc­ti­ve! – Bądź­my aktywni!

Sport jest dla wszyst­kich, nie­za­leż­nie od wie­ku, pocho­dze­nia czy kon­dy­cji fizycz­nej! Dla­te­go to do wszyst­kich skie­ro­wa­ny jest Euro­pej­ski Tydzień Spor­tu – jed­na z naj­więk­szych ini­cja­tyw spor­to­wych na świe­cie. Let’s #BeAc­ti­ve! – Bądź­my aktywni!

W związ­ku z 9. edy­cją Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Spor­tu 2023, któ­rej naro­do­wym koor­dy­na­to­rem jest Mini­ster­stwo Spor­tu i Tury­sty­ki, w dniach 23 – 30 wrze­śnia 2023 r. Zespół Szkół Tech­nicz­nych weź­mie udział w pro­jek­cie „Jedz śnia­da­nie #BeAc­tiv”. Celem tego dzia­ła­nia jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści na temat wpły­wu aktyw­no­ści fizycz­nej oraz jak waż­ną war­to­ścią w życiu każ­de­go mło­de­go czło­wie­ka jest zdro­we odżywianie.

Euro­pej­ski Tydzień Spor­tu w ZST roz­pocz­ną nauczy­cie­le na poran­nych zaję­ciach wycho­wa­nia fizycz­ne­go, na któ­rych orga­ni­zo­wa­ne będą kon­kur­sy spor­to­we – zwy­cięz­cy otrzy­ma­ją nagro­dy w posta­ci pro­duk­tów spożywczych.

W ramach Pro­jek­tu odbę­dzie się rów­nież kon­kurs pla­stycz­ny na pla­kat pro­mu­ją­cy aktyw­ność fizycz­ną oraz spo­ży­wa­nie zbi­lan­so­wa­nych śnia­dań przez młodzież.

Kon­kurs roz­gry­wa­ny będzie w dwóch kategoriach:

– I kate­go­ria – pla­kat wyko­na­ny dowol­ną tech­ni­ką plastyczną,

– II kate­go­ria – pro­jekt graficzny.

Spo­śród nade­sła­nych prac komi­sja kon­kur­so­wa wyło­ni trzy naj­lep­sze pra­ce, któ­re zosta­ną nagrodzone.

Ogło­sze­nie wyni­ków odbę­dzie się w śro­dę 4 paź­dzier­ni­ka pod­czas pod­su­mo­wa­nia pro­jek­tu. Gościem będzie tre­ner per­so­nal­ny, pan Rado­sław Bie­rza­now­ski, któ­ry prze­pro­wa­dzi pre­lek­cję na temat wpły­wu aktyw­no­ści fizycz­nej oraz zdro­we­go odży­wia­nia na zdrowie.

Spon­so­rem nagród jest Spół­dziel­nia Mle­czar­ska BIELUCH w Chełmie.


REGULAMIN KONKURSU:

Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest w dwóch kategoriach:

– I kate­go­ria – pla­kat wyko­na­ny dowol­ną tech­ni­ką pla­stycz­ną: rysu­nek, malar­stwo, col­la­ge, gra­fi­ka lub inne tech­ni­ki na pła­skim pod­ło­żu. For­mat prac nie może być mniej­szy niż A4 i więk­szy niż A3.

– II kate­go­ria – pro­jekt gra­ficz­ny o nastę­pu­ją­cych wymo­gach technicznych:

  • for­mat pra­cy net­to: A3,
  • roz­dziel­czość bit­map: 300 dpi,
  • prze­strzeń barw­na: CMYK,
  • fon­ty zamie­nio­ne na krzywe,
  • for­mat pli­ku: PDF – w jako­ści drukarskiej.

Każ­da pra­ca musi być wyko­na­na samo­dziel­nie. Jeden uczest­nik może zgło­sić tyl­ko jed­ną pra­cę. Każ­da pra­ca powin­na zawie­rać imię i nazwi­sko autora.

Pra­ce powin­ny być zło­żo­ne do godzi­ny 11.00 dnia 2 paź­dzier­ni­ka 2023 roku u nauczy­ciel­ki bio­lo­gii pani Edy­ty Koszał­ki (pokój nauczy­ciel­ski). Pla­ka­ty w wer­sji elek­tro­nicz­nej nale­ży prze­słać na adres mailo­wy: konkurs.beactiv@gmail.com.

Spo­śród nade­sła­nych prac komi­sja kon­kur­so­wa wyło­ni trzy naj­lep­sze pra­ce, któ­re zosta­ną nagro­dzo­ne. Udział w kon­kur­sie ozna­cza wyra­że­nie zgo­dy opu­bli­ko­wa­nie pra­cy kon­kur­so­wej przez Szkołę.

Komi­sja będzie oce­niać popraw­ność mery­to­rycz­ną, ory­gi­nal­ność uję­cia tema­tu, samo­dziel­ność, pomy­sło­wość i formę.

Wyni­ki kon­kur­su będą ogło­szo­ne dnia 4 paź­dzier­ni­ka 2023 r. pod­czas pod­su­mo­wa­nia Euro­pej­skie­go Tygo­dnia Sportu.

Koor­dy­na­tor konkursu

Edy­ta Koszałka