Naro­do­wy Spis Powszechny

Naro­do­wy Spis Powszechny

7 wrze­śnia 2021r.

Infor­ma­cja na temat Naro­do­we­go Spi­su Powszech­ne­go Lud­no­ści i Miesz­kań 2021

Infor­mu­je­my, że do dnia 30 wrze­śnia 2021 r. prze­pro­wa­dza­ny jest Naro­do­wy Spis
Powszech­ny Lud­no­ści i Miesz­kań 2021. Spi­sy­wa­ne są:
1) oso­by fizycz­ne sta­le zamiesz­ka­łe i cza­so­wo prze­by­wa­ją­ce w miesz­ka­niach, budyn­kach
i innych zamiesz­ka­nych pomiesz­cze­niach nie­bę­dą­cych miesz­ka­nia­mi,
2) oso­by fizycz­ne nie­ma­ją­ce miej­sca zamiesz­ka­nia;
3) miesz­ka­nia, budyn­ki, obiek­ty zbio­ro­we­go zakwa­te­ro­wa­nia oraz zamiesz­ka­ne
pomiesz­cze­nia nie­bę­dą­ce miesz­ka­nia­mi.

Dane od osób fizycz­nych obję­tych spi­sem powszech­nym są zbie­ra­ne meto­dą
samo­spi­su inter­ne­to­we­go. Każ­dy miesz­ka­niec Pol­ski jest zobo­wią­za­ny
samo­dziel­nie prze­pro­wa­dzić samo­spis.
For­mu­larz spi­so­wy dostęp­ny jest na stro­nie
www.spis.gov.pl/

Udział w Spi­sie jest obo­wiąz­ko­wy. Odmo­wa udzia­łu w spi­sie powszech­nym wią­że się z 
moż­li­wo­ścią nało­że­nia kary grzyw­ny, co jest uję­te w art. 57 usta­wy o sta­ty­sty­ce publicz­nej.

Samo­spis moż­na prze­pro­wa­dzić tak­że w Urzę­dzie Mia­sta Chełm przy ul. Lubel­skiej 65.
Punkt do samo­spi­su czyn­ny jest w godzi­nach pra­cy Urzę­du. W celu umó­wie­nia wizy­ty w
Urzę­dzie pro­si­my kon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie – nr tel. 82 564 32 06 lub 698 159 865.

Każ­da z osób pod­le­ga­ją­cych spi­so­wi może tak­że sko­rzy­stać ze spi­su „na żąda­nie” -
wystar­czy zadzwo­nić na Info­li­nię spi­so­wą pod numer tel. 22 279 99 99.


W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, kie­dy oso­ba obję­ta spi­sem powszech­nym nie
może dopeł­nić obo­wiąz­ku samo­spi­su przez Inter­net, dane są zbie­ra­ne meto­da­mi:
• wywia­du tele­fo­nicz­ne­go prze­pro­wa­dza­ne­go przez rach­mi­strza spi­so­we­go,
któ­ry wpro­wa­dza dane uzy­ska­ne od respon­den­ta do for­mu­la­rza spi­so­we­go,
• wywia­du bez­po­śred­nie­go, prze­pro­wa­dza­ne­go przez rach­mi­strza spi­so­we­go przy
pomo­cy urzą­dze­nia mobil­ne­go wypo­sa­żo­ne­go w opro­gra­mo­wa­nie dedy­ko­wa­ne
do prze­pro­wa­dze­nia spi­su.

Od dnia 23 sierp­nia 2021 r. rach­mi­strze spi­so­wi prze­pro­wa­dza­ją Spis w for­mie
bez­po­śred­niej.
Spis meto­dą wywia­du bez­po­śred­nie­go w tere­nie pro­wa­dzo­ny jest przez
rach­mi­strzów pod warun­kiem zacho­wa­nia stan­dar­do­wych zale­ceń sani­tar­nych, zgod­nie z
aktu­al­ny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa i zale­ce­nia­mi. Rach­mistrz zobo­wią­za­ny jest dbać o
zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go oraz reali­zo­wać obo­wią­zek zakry­wa­nia ust i nosa.
Posia­da też identyfikator.