Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poligraficzny

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poligraficzny

Kolej­ny suk­ces uczniów ZST.

Po raz pierw­szy w tym roku Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, z któ­rą ZST pod­pi­sa­ła poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy ogło­si­ła Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Poli­gra­ficz­ny. Do fina­łu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się 41 uczniów z 14 szkół śred­nich z całej Pol­ski. W kon­kur­sie wzię­ło udział ponad 800 uczest­ni­ków z 43 pla­có­wek oświa­to­wych. 15 mar­ca 2017 r. gru­pa 11 uczniów z klas o pro­fi­lu tech­nik cyfro­wych pro­ce­sów graficznych:

San­dra Roman (4IG), Michał Szła­pak (4IG), Karol Lew­czuk (4IG),

Paweł Werem­ko (4IG), Karol Lew­czuk (4G), Jakub Proń­czuk (3G),

Ewe­li­na Zaj (3G), Pau­li­na Szyn­ka­ruk (3G), Edy­ta Szoz­dow­ska (3G),

Michał Zawadz­ki (3G), Moni­ka Pyc (2MG)

uczest­ni­czy­ło w trze­cim eta­pie I Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poli­gra­ficz­ne­go. Tro­je z nich: Edy­ta Szoz­dow­ska, Pau­li­na Szyn­ka­ruk oraz San­dra Roman uzy­ska­ły tytuł lau­re­ata otrzy­mu­jąc Indeks Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na Wydział Inży­nier Pro­duk­cji Poli­gra­ficz­nej. Opie­ku­na­mi mło­dzie­ży, któ­rzy przy­go­to­wa­li uczniów z wie­dzy teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej byli pan Adam Rogal­ski i pan Emil Sta­chel. Jest to pięk­ny wkład tych uczniów w suk­ce­sy szko­ły w tym szcze­gól­nym jubi­le­uszo­wym roku.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„true” album_id=„26”]