Pamię­ta­my…

Pamię­ta­my…

Moż­na odejść na zawsze, by sta­le być bli­sko
Ks. Jan Twardowski

paź­dzier­nik 2022r.

Na zawsze w naszej pamięci:

 • Baluk Bar­ba­ra
 • Baluk Wlo­dzi­mierz
 • Bara­now­ski Stanisław
 • Bar­kow­ski Marian
 • Bar­to­szuk Czesław
 • Bere­zec­ki Zygfryd
 • Bia­ło­wąs Jan
 • Bobrow­ska Maria
 • Bor­kow­ski Bolesław
 • Czub Mie­czy­sław
 • Gadzic­ki Mieczysław
 • Gaj Wan­da
 • Gałan Paweł
 • Gorza­ła Józef
 • Gowo­rek Janina
 • Gowo­rek Zenon
 • Gra­dus Halina
 • Gro­madz­ki Józef
 • Guziej­ko Zbigniew
 • Ilczuk Zbi­gniew
 • Jędru­szak Aleksander
 • Jor­man Ryszard
 • Jakub­czak Wiktor
 • Kamiń­ski Marian
 • Kaniew­ski Janusz
 • Karan­ter Walerian
 • Kowal­czyk Krystyna
 • Krzy­ża­now­ski Ryszard
 • Kuczyń­ski Ludomir
 • Kuli­kow­ski Leszek
 • Kury­luk Alicja
 • Kwiat­kow­ski Wojciech
 • Lachor Jerzy
 • Lalik Jan
 • Lib­nic­ki Janusz
 • Lip­czyń­ski Janusz
 • Lip­nic­ka Zofia
 • Lip­nic­ki Stefan
 • Łabędz­ki Jan
 • Male­sza Stanisław
 • Mar­ty­niuk Tadeusz
 • Mar­ty­niuk Krystyna
 • Marzec Zdzi­sław
 • Mate­la Karol
 • Mrzew­ska Zofia
 • Niko­dem Zdzisław
 • Olfans Woj­ciech
 • Oli­wiak Marian
 • Pajek Alek­san­der
 • Pecz­ka Wiesław
 • Pere­pa­dis Maria
 • Petruk Sta­ni­sław
 • Pie­truk Józef
 • Popiel­nic­ka Maria
 • Popiel­nic­ki Adolf
 • Pośpiech Bar­ba­ra
 • Renow­ski Władysław
 • Sadlak Janusz
 • Sawosz Jadwi­ga
 • Ser­wac­ki Tadeusz
 • Siko­ra Stanisław
 • Sitarz Hen­ryk
 • Sopot­nic­ka Leokadia
 • Sopot­nic­ki Zbigniew
 • Stob­nic­ki Ewaryst
 • Szczer­ba Józef
 • Szew­czuk Jan
 • Szpu­nar Tomasz
 • Szy­ma­nek Marian
 • Szy­port Józef
 • Taras Hali­na
 • Tere­po­ra Zbigniew
 • Tomasz­czuk Józef
 • Tom­czyk Romuald
 • Tysz­kie­wicz Jerzy
 • Tyt­mec­ki Stefan
 • Wie­czo­rek Tomasz
 • Wnuk Jan
 • Wodzik Marek
 • Zadwich Marian
 • Zen Mie­czy­sław
 • Ziar­kow­ski Antoni
 • Ziar­kow­ski Sławomir