Pla­no­wa­nie i Zarzą­dza­nie Czasem

Pla­no­wa­nie i Zarzą­dza­nie Czasem

maj 2023r.

Dnia 23 mar­ca 2023r. Wolon­ta­riu­sze Szkol­ne­go Koła Cari­tas wyje­cha­li na zaję­cia inte­gra­cyj­no- warsz­ta­to­we do Dąbro­wi­cy – Domu Spo­tka­nia Cari­tas Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. W ramach spo­tka­nia odby­ły się warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez Stu­denc­kie Koło Przed­się­bior­czo­ści KUL o tema­ty­ce: zarzą­dza­nie cza­sem, pla­no­wa­nie i usta­la­nie celów. Uczest­ni­cy otrzy­ma­li cer­ty­fi­ka­ty oraz gadże­ty upo­min­ko­we. W warsz­ta­tach wzię­ły udział uczen­ni­ce z kl.1ga – Ame­lia Mar­ci­niak, Patry­cja Lisow­ska, Kami­la Urban. Kl.1gb- Lidia Boło­ciuch, Kata­rzy­na Kar­wat i Mar­ty­na Stę­pień z kl.3i.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„215”]