Pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

Pro­fi­lak­ty­ka w ryt­mie hip-hop

paź­dzier­nik 2022r.

W obli­czu zagro­żeń mło­dzie­ży uza­leż­nie­nia­mi 30 wrze­śnia 2022r. ucznio­wie klas czwar­tych tech­ni­kum i kla­sy trze­ciej szko­ły bran­żo­wej uczest­ni­czy­li w kon­cer­cie muzy­ki HIP –HOP w ramach pro­jek­tu pro­fi­lak­tycz­ne­go „ANTYMINA”. Pre­le­gen­ci w przy­ja­znej, muzycz­nej atmos­fe­rze poru­szy­li temat uza­leż­nie­nia od alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków, tyto­niu, dopa­la­czy i innych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Ponad­to zwró­ci­li uwa­gę na wpływ hej­tu, szka­lo­wa­nia i nęka­nia na psy­chi­kę mło­de­go czło­wie­ka. Zachę­ca­li do alter­na­tyw­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go poprzez reali­za­cję wła­snych pasji. Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień, popar­ta przy­kła­da­mi a nawet życio­wy­mi dra­ma­ta­mi poru­sza­ła i pobu­dza­ła do dyskusji.