Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej roz­po­czy­na­ją tre­ning strzelecki

Mło­dzi adep­ci sztu­ki woj­sko­wej roz­po­czy­na­ją tre­ning strzelecki

paź­dzier­nik 2022r.

12 paź­dzier­ni­ka 2022r. mło­dzież klas pierw­szych uczest­ni­czy­ła w zawo­dach strze­lec­kich z bro­ni mało­ka­li­bro­wej KBKS. Zma­ga­nia strze­lec­kie były poprze­dzo­ne instruk­ta­żem bez­piecz­ne­go posłu­gi­wa­nia się bro­nią pal­ną. Mło­dzi strzel­cy pozna­li budo­wę bro­ni i spo­sób posłu­gi­wa­nia się gra­na­tem F1. Instruk­taż doty­czył rów­nież bez­pie­czeń­stwa na strzel­ni­cy.

Zawo­dy strze­lec­kie prze­pro­wa­dzi­li instruk­to­rzy strze­lec­twa bojo­we­go i spor­to­we­go: ppłk mgr inż. Jacek Gaj i mgr Sewe­ryn Pastu­szak.

Wyni­ki w kate­go­rii indy­wi­du­al­nej:
1 miej­sce – Moj­ski Kuba
2 miej­sce – Hyba Vasy­li­sa
3 miej­sce – Dycz­ko Tomasz

Wyni­ki w kate­go­rii dru­ży­no­wej:
1 miej­sce – Roz­in Piotr, Żebrow­ski Nata­niel, Pio­trow­ski Mar­cel, Dycz­ko Tomasz,
2 miej­sce – Cygan Mate­usz, Łobo­da Szy­mon, Świe­czak Kon­rad, Jasiuk Julian,
3 miej­sce – Przy­byl­ska Niko­la, Moj­ski Kuba, Omie­lań­czyk Michał, Kowal­czuk Bar­tosz

Naj­lep­szym strzel­com nagro­dy wrę­czał porucz­nik Łukasz Mikos przed­sta­wi­ciel Woj­sko­we­go Cen­trum Rekru­ta­cji w Cheł­mie, ppłk Jacek Gaj oraz dyrek­tor szko­ły mgr inż. Grze­gorz Czy­żyk.

Dodat­ko­we­go instruk­ta­żu udzie­li­li mło­dzie­ży żoł­nie­rze 19 Nad­bu­żań­skiej Bry­ga­dy Tery­to­rial­nej w Cheł­mie, któ­rzy pre­zen­to­wa­li wypo­sa­że­nie oraz broń bojo­wą SZ RP.

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my wyni­ków a instruk­to­rom dzię­ku­je­my za prze­pro­wa­dze­nie szkolenia.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„183”]