Rejo­no­we­Mi­strzo­stwa Pierw­szej Pomo­cy PCK

Rejo­no­we­Mi­strzo­stwa Pierw­szej Pomo­cy PCK

Dnia 25 kwiet­nia 2016 roku zespół ratow­ni­ków w składzie:

Ewe­li­na Zaj, Mario­la Modze­lew­ska, Oli­wia Schab, Łukasz Kuch­ta, Dariusz Boro­wik, Robert Zając,

wziął udział w Rejo­no­wych Mistrzo­stwach Pierw­szej Pomo­cy PCK w Cheł­mie. Ucznio­wie zaję­li zaszczyt­ne 3 miej­sce. Wyka­za­li się olbrzy­mią wie­dzą oraz prak­tycz­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi w rato­wa­niu ludz­kie­go zdro­wia i życia. Gra­tu­lu­je­my sukcesów!

[Best_Wordpress_Gallery id=„17” gal_title=„RejonoweMistrzostwa Pierw­szej Pomo­cy PCK”]