Spo­tka­nie Absol­wen­tów – Rocz­nik 1994 z mło­dzie­żą oraz nauczycielami

Spo­tka­nie Absol­wen­tów – Rocz­nik 1994 z mło­dzie­żą oraz nauczycielami

Nie w tym rzecz, by odejść,
wędro­wać w cią­gu dni, mie­się­cy, nawet lat -
rzecz w tym, by wró­cić i na daw­nym miejscu
odna­leźć siebie.

Karol Woj­ty­ła, Przed skle­pem jubilera

W pią­tek 12 kwiet­nia 2024r. Absol­wen­ci Pierw­sze­go Tech­ni­kum Elek­tro­nicz­ne­go Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie – kla­sa 5 Tk ( tech­nik elek­tro­nicz­nych maszyn i sys­te­mów cyfro­wych, wycho­waw­czy­ni Pani Hali­na Kozłow­ska) powró­ci­li po trzy­dzie­stu latach, aby wspo­mi­nać szkol­ne cza­sy. Spo­tka­nie Absol­wen­tów – Rocz­nik 1994 z mło­dzie­żą oraz nauczy­cie­la­mi otwo­rzył ini­cja­tor przed­się­wzię­cia Pan Mar­cin Lip­czuk – prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Orga­ni­za­cyj­ne­go. Wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le uświet­nił wykład, jed­ne­go z Absol­wen­tów, pro­fe­so­ra Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej dr hab. inż. Rober­ta Nowa­ka, pt. „Wstęp do sztucz­nej inte­li­gen­cji”, któ­ry nie tyl­ko posze­rzył wia­do­mo­ści mło­dzie­ży w zakre­sie pro­gra­mo­wa­nia, gier kom­pu­te­ro­wych, ale zaini­cjo­wał też oży­wio­ną i peł­ną dobrej ener­gii dys­ku­sję poko­leń na temat doświad­czeń w tej dzie­dzi­nie. Po czę­ści ofi­cjal­nej Absol­wen­ci zwie­dza­li szkol­ne pra­cow­nie, przy­wo­łu­jąc z pamię­ci sytu­acje, któ­re wywo­ły­wa­ły zarów­no radość, jak i wzru­sze­nie. Kla­so­wy zjazd dowiódł tego, ze szko­ła to nie tyl­ko miej­sce, w któ­rym zdo­by­wa się wie­dzę nie­zbęd­ną do roz­po­czę­cia pra­cy zawo­do­wej, roz­wi­ja­nia pasji, ale to przede wszyst­kim ludzie, któ­rzy nawią­zu­ją war­to­ścio­we i trwa­łe rela­cje dzię­ki ser­decz­ność, życz­li­wość, zro­zu­mie­niu, tolerancji.