XII Forum Edu­ka­cyj­ne „Odna­wial­ne źró­dła energii”

XII Forum Edu­ka­cyj­ne „Odna­wial­ne źró­dła energii”

Mamy tyl­ko jed­ną Ziemię,
A jej przy­szłość zale­ży od każdego,
na pozór nie­wiel­kie­go ludz­kie­go działania,
zale­ży od każ­de­go z nas.

Flo­rian Plit

Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko w Cheł­mie był współ­or­ga­ni­za­to­rem XII Forum Edu­ka­cyj­ne­go „Odna­wial­ne źró­dła ener­gii”, któ­re odby­ło się 12 kwiet­nia 2024r. Uczest­ni­cy spo­tka­nia, w tym zacni goście: Pani Doro­ta Cie­ślik – zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm, Pani Agniesz­ka Walew­ska – Mak­sy­miuk – dyrek­tor Depar­ta­men­tu Edu­ka­cji UM Chełm, człon­ko­wie Chełm­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­nicz­ne­go im. Ewa­ry­sta Stob­nic­kie­go, dyrek­to­rzy chełm­skich szkół tech­nicz­nych oraz mło­dzież wysłu­cha­li inte­re­su­ją­cych pre­lek­cji. Pan Kazi­mierz Smal – wójt Gmi­ny Ruda-Huta zapo­znał słu­cha­czy z wyko­rzy­sta­niem odna­wial­nych źró­deł ener­gii na przy­kła­dzie dzia­łań Gmi­ny Ruda- Huta, a prak­tycz­ne aspek­ty wyko­na­nia insta­la­cji OZE w ist­nie­ją­cych budyn­kach przed­sta­wił Pan Janusz Wró­bel – wła­ści­ciel fir­my WRÓB-EL. O per­spek­ty­wach „zie­lo­nej ener­gii” mówił Pan Grze­gorz Jego­row – nauczy­ciel ZST – zapo­zna­jąc zgro­ma­dzo­nych z pro­jek­tem „Wyko­rzy­sta­nie ogniw Pel­tie­ra do odzy­ski­wa­nia ener­gii z oświe­tle­nia ulicz­ne­go” opra­co­wa­nym przez uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w ramach kon­kur­su „NAUKOLATEK – Nasto­let­ni Nauko­wiec” orga­ni­zo­wa­nym przez Poli­tech­nicz­ną Sieć VIA CARPATIA. Zapre­zen­to­wa­ne pod­czas forum róż­ne aspek­ty wyko­rzy­sta­nia natu­ral­nych zaso­bów, z któ­rych wytwa­rza się ener­gię elek­trycz­ną oraz ciepl­ną potwier­dza­ją pozy­tyw­ny wpływ trans­for­ma­cji ener­ge­tycz­nej na eko­lo­gię i ekonomię.