Srebr­ny medal Huber­ta Nowosada

Srebr­ny medal Huber­ta Nowosada

listo­pad 2022r.

Uczeń kla­sy 3BEM Hubert Nowo­sad, jako zawod­nik klu­bu „Olimp Chełm” został srebr­nym Meda­li­stą Pucha­ru Pol­ski w Bok­sie. W Cie­cho­cin­ku dwu­krot­nie poko­nał rywa­li przed cza­sem, jed­nak w kolej­nej wal­ce uległ Wik­to­ro­wi Ski­bie, zawod­ni­ko­wi z Bok­ser­skie­go Mię­dzysz­kol­ne­go Uczniow­skie­go Klu­bu Spor­to­we­go „Ring” Busko – Zdrój.