Ucznio­wie ZST wśród inno­wa­to­rów i wynalazców

Ucznio­wie ZST wśród inno­wa­to­rów i wynalazców

czer­wiec 2019r.

W dniach 31.05.2019r. – 2.06.2019r. w Kosza­li­nie odbył się finał Ogól­no­pol­ski Olim­pia­dy Inno­wa­cji Tech­nicz­nych i Wyna­laz­czo­ści Blok B- Wyna­laz­czość. Wzię­ło w nim udział 28 trzy­oso­bo­wych dru­żyn repre­zen­tu­ją­cych okrę­gi, w któ­rych dzia­ła­ją Regio­nal­ne Klu­by Racjo­na­li­za­cji i Wynalazczości. 

Nasz region repre­zen­to­wa­ła dru­ży­na uczniów z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie w skła­dzie: Rado­sław Ber­beć, Bar­tosz Kaniew­ski i Patryk Wyga­dań­czuk. Wszy­scy uzy­ska­li tytuł fina­li­sty. Lau­re­aci i fina­li­ści fina­łu cen­tral­ne­go olim­pia­dy zwol­nie­ni są z czę­ści pisem­nej egza­mi­nu z kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych i mają otwar­tą dro­gę na wie­le uczel­ni tech­nicz­nych. Ucznio­wie przy­go­to­wy­wa­li się do olim­pia­dy pod kie­run­kiem pani Elż­bie­ty Lipskiej.

Orga­ni­za­to­rem olim­pia­dy jest Pol­ski Zwią­zek Sto­wa­rzy­szeń Wyna­laz­ców i Racjo­na­li­za­to­rów w War­sza­wie, któ­ry współ­pra­cu­je z Mini­ster­stwem Edu­ka­cji Naro­do­wej, Urzę­dem Paten­to­wym RP, Woje­wódz­ki­mi Klu­ba­mi Tech­ni­ki i Racjo­na­li­za­cji.

Fun­da­to­ra­mi nagród dla uczniów i nauczy­cie­li byli: Pre­zy­dent Mia­sta Chełm Jakub Bana­szek, Urząd Mar­szał­kow­ski oraz fir­ma Pro-Pro­ject Hen­ryk Kartaszyński.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my fina­li­stom osią­gnię­cia zna­ko­mi­tych wyni­ków, życząc jed­no­cze­śnie dal­szych suk­ce­sów oraz rado­ści z odkry­wa­nia w sobie poten­cja­łu i pie­lę­gno­wa­nia pasji.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„99”]