Zawo­dy strze­lec­kie SK LOK W Kumo­wej Dolinie

Zawo­dy strze­lec­kie SK LOK W Kumo­wej Dolinie

czer­wiec 2019r.

6 czerw­ca 2019r. na strzel­ni­cy myśliw­skiej PZŁ w Kumo­wej Doli­nie człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy SK LOK wraz z opie­ku­nem p. Mario­lą Wnu­kow­ską zor­ga­ni­zo­wa­li zawo­dy strze­lec­kie z oka­zji Dnia Dziec­ka oraz Dnia Hono­ro­we­go Daw­cy Krwi. Przed roz­po­czę­ciem rywa­li­za­cji uczest­ni­czą­cy zosta­li prze­szko­le­ni w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa, obsłu­gi bro­ni oraz zapo­zna­ni z regu­la­mi­nem strzel­ni­cy. Po szko­le­niu przy­stą­pio­no do rywa­li­za­cji w strze­la­niu z KBKS‑u. Nie­ste­ty w tym roku zre­zy­gno­wa­no z bro­ni krót­kiej. Zawo­dy prze­pro­wa­dził Pre­zes Zarzą­du Rejo­no­we­go LOK w Cheł­mie pan Leszek Ligaj . W zawo­dach wzię­ło udział 41 człon­ków koła LOK.

W kate­go­rii indy­wi­du­al­nej na podium sta­nę­li :
1. Hubert Kaniew­ski
2. p. Michał Bochen
3. Paweł Kaniewski

W kate­go­rii dru­ży­no­wej wygra­ła team w skła­dzie:
Kac­per Klim­kow­ski
Bar­tło­miej Nowo­sad
p. Michał Bochen
p. Mario­la Wnukowska

Dru­gie miej­sce zaję­ła dru­ży­na:
Hubert Kaniew­ski
Paweł Kaniew­ski
Adam Szy­mań­ski
Jakub Połaj­do­wicz

Zaś trze­cie miej­sce dru­ży­na:
Krzysz­tof Dąbek
Prze­my­sław Wój­cic­ki
Marek Nowo­sad
Michał Rze­szut

Zwy­cięz­com wrę­czo­no meda­le oraz dyplo­my, a panu Lesz­ko­wi Liga­jo­wi w imie­niu szkol­ne­go koła LOK puchar za wie­lo­let­nią pomoc oraz uczest­nic­two w zawodach .

Zwy­cięz­com gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych sukcesów !!!

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_id” special_effect=„grayscale” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„101”]