Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2021/2022

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku szkol­ne­go 2021/2022

1 wrze­śnia 2021r.

Wystą­pie­nie Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko Pana Janu­sza Najdy

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Rodzi­ce, Nauczy­cie­le i Pracownicy,

Witam ser­decz­nie wszyst­kich w nowym roku szkol­nym 2020/21. Roku szcze­gól­nym, zarów­no dla mnie, ponie­waż powie­rzo­no mi peł­nie­nie zaszczyt­nej funk­cji dyrek­to­ra naszej szko­ły oraz dla Was, dro­ga Mło­dzie­ży ze wzglę­du na nie­ustę­pu­ją­cą pan­de­mię i zwią­za­ne z tym fak­tem ogra­ni­cze­nia.
Pro­szę o zacho­wa­nie posta­wy odpo­wie­dzial­no­ści i tro­ski o zdro­wie oraz bez­pie­czeń­stwo, zarów­no w szko­le, jak i w dro­dze do niej.

Dro­dzy Pierwszoklasiści,

Dzi­siaj po raz pierw­szy jeste­ście w nowej szko­le. Zapew­ne jeste­ście cie­ka­wi kole­gów, wycho­waw­ców, nauczy­cie­li, któ­rych za chwi­lę pozna­cie. Bez obaw. Jestem prze­ko­na­ny, że oka­żą wam życz­li­wość, będą wspie­rać w dzia­ła­niach, zachę­cać do roz­wo­ju i dzie­le­nia się pasja­mi.
Obie­cu­ję, że doło­żę wszel­kich sta­rań, aby­ście anga­żo­wa­li się w życie szko­ły jako jej współ­go­spo­da­rze. Pro­szę, jed­no­cze­śnie, aby­ście sumien­nie wypeł­nia­li obo­wiąz­ku, roz­sąd­nie korzy­sta­li z przy­słu­gu­ją­cych Wam praw, kul­ty­wo­wa­li tra­dy­cję i god­nie repre­zen­to­wa­li szko­łę w śro­do­wi­sku. Skła­da­jąc ślu­bo­wa­nie na Sztan­dar Szko­ły, uro­czy­ście wstą­pi­cie w poczet uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie. A to wyjąt­ko­we zobowiązanie.

Dro­dzy Uczniowie,

Dzi­siaj po raz pierw­szy jeste­ście w nowej szko­le. Zapew­ne jeste­ście cie­ka­wi kole­gów, wycho­waw­ców, nauczy­cie­li, któ­rych za chwi­lę pozna­cie. Bez obaw. Jestem prze­ko­na­ny, że oka­żą wam życz­li­wość, będą wspie­rać w dzia­ła­niach, zachę­cać do roz­wo­ju i dzie­le­nia się pasja­mi.
Obie­cu­ję, że doło­żę wszel­kich sta­rań, aby­ście anga­żo­wa­li się w życie szko­ły jako jej współ­go­spo­da­rze. Pro­szę, jed­no­cze­śnie, aby­ście sumien­nie wypeł­nia­li obo­wiąz­ku, roz­sąd­nie korzy­sta­li z przy­słu­gu­ją­cych Wam praw, kul­ty­wo­wa­li tra­dy­cję i god­nie repre­zen­to­wa­li szko­łę w śro­do­wi­sku. Skła­da­jąc ślu­bo­wa­nie na Sztan­dar Szko­ły, uro­czy­ście wstą­pi­cie w poczet uczniów Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w Cheł­mie. A to wyjąt­ko­we zobowiązanie.

Sza­now­ni Rodzice,

Wyra­żam prze­ko­na­nie, że będzie­cie Pań­stwo aktyw­nie wyzna­czać kie­run­ki naszej współ­pra­cy. Życzę Pań­stwu wytrwa­ło­ści i wie­lu pomy­słów, któ­re skon­kre­ty­zu­ją się w posta­ci nowych ini­cja­tyw, dzię­ki któ­rym będzie­my wycho­wy­wać mło­dzież w posza­no­wa­niu tra­dy­cji i ponad­cza­so­wych wartości.

Sza­now­ni Nauczy­cie­le i Pracownicy,

Życzę Pań­stwu satys­fak­cji z pra­cy i jej efek­tów. Mam nadzie­ję, że nasza współ­pra­ca pozwo­li kon­ty­nu­ować chlub­ne tra­dy­cje naszej szko­ły w tro­sce o rze­tel­ne wykształ­ce­nie i dobre przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do życia we współ­cze­snym świe­cie. Bo to naj­więk­sze wyzwa­nie, a zara­zem odpo­wie­dzial­ność, któ­rą na sie­bie przyjęliśmy.

Sza­now­na Pani Dyrektor,

Dzię­ku­ję pani za zaufa­nie, któ­rym darzy­ła i darzy mnie Pani. Dzię­ku­ję za każ­dą bez­cen­ną lek­cję , nie tyl­ko histo­rii, ale i życia. Jako Pani następ­ca chy­lę czo­ła przed Pani dorob­kiem i obie­cu­ję, że doło­żę wszel­kich sta­rań, aby kon­ty­nu­ować zapo­cząt­ko­wa­ną przez Panią kon­cep­cję roz­wo­ju Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie, bo prze­cież, jak słusz­nie twier­dził Cyprian Kamil Nor­wid – patron roku 2021r., „Prze­szłość jest to dziś, tyl­ko cokol­wiek dalej…”

Dzię­ku­ję.
Janusz Naj­da
Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych

w Cheł­mie

Wystą­pie­nie Dyrek­to­ra Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych im. Gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza-Szysz­ko w latach 2004 – 2021 Pani Bar­ba­ry Baluk

Suk­ces jest sumą małych wysił­ków, powta­rza­nych dzień po dniu” 
Robert Col­lier

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie i Rodzi­ce, Absol­wen­ci, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy, Eme­ry­ci,

Przed nami nowy rok szkol­ny, kolej­ne wyzwa­nia, pla­ny. To tak­że marze­nia i wyjąt­ko­we chwi­le, dla któ­rych war­to żyć. Chwi­le, któ­re nada­ją sens nasze­mu życiu. Nie­wąt­pli­wie jed­ną z naj­waż­niej­szych w moim była ta, gdy przed sie­dem­na­stu laty obję­łam funk­cję dyrek­to­ra Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w Cheł­mie. Wyda­wa­ło mi się wów­czas, że sto­ję nad brze­giem rwą­cej rze­ki, któ­rej nur­ty były nie­zna­ne. Jed­nak nio­sły mnie przez wszyst­kie lata nie­za­leż­nie od zmien­nych warun­ków, pozwa­la­jąc odkry­wać pięk­no tkwią­ce w róż­no­rod­no­ści, odmien­no­ści mło­dzie­ży, któ­rej wycho­wa­nie, edu­ka­cja i sze­ro­ko poję­te dobro nada­ły sens moje­mu życiu.

Dro­dzy Ucznio­wie, Absolwenci,

Wspól­nie spę­dzo­ne z Wami chwi­le to czas wyzwań, odpo­wie­dzial­no­ści, zaan­ga­żo­wa­nia, sys­te­ma­tycz­nej pra­cy, ory­gi­nal­nych pomy­słów, dzię­ki któ­rym ta szko­ła to nasz wspól­ny suk­ces. Jestem z Was dum­na. Pie­lę­gnuj­cie to, co osią­gnę­li­śmy wspól­nym wysił­kiem, sza­nuj­cie tra­dy­cję. Miej­cie odwa­gę sta­wiać czo­ło wyzwa­niom, aby roz­wi­jać się i zmie­niać świat.

Sza­now­ni Rodzice,

Szcze­gól­ne sło­wa wdzięcz­no­ści kie­ru­ję do Pań­stwa, ponie­waż dzię­ki waszej aktyw­no­ści, życz­li­wo­ści, odda­niu i wraż­li­wo­ści na potrze­by naszej mło­dzie­ży wspól­nie stwo­rzy­li­śmy szko­łę o wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze. Szko­łę, w któ­rej każ­dy uczeń czu­je się bez­piecz­nie i pew­nie zmie­rza w przy­szłość, reali­zu­jąc zamie­rzo­ne cele edu­ka­cyj­ne i zawo­do­we.
Dzię­ku­ję Pań­stwu za wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le, cen­ne wska­zów­ki, kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę, bo to one nada­wa­ły sens mojej pra­cy, wyzna­cza­ły kolej­ne cele zawo­do­we.
Współ­pra­ca z Pań­stwem była dla mnie przy­jem­no­ścią i zaszczytem.

Sza­now­ni Pań­stwo, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy, Emeryci,

„Suk­ces jest sumą małych wysił­ków, powta­rza­nych dzień po dniu.” Dzi­siaj dzię­ku­ję Pań­stwu za te codzien­ne wysił­ki – duże i małe, pra­cę na rzecz mło­dzie­ży, naszej szko­ły i śro­do­wi­ska. Życzę jed­no­cze­śnie satys­fak­cji z wyko­ny­wa­nych obo­wiąz­ków oraz roz­wo­ju oso­bi­ste­go.
Dzię­ku­ję szcze­gól­nie za wyjąt­ko­we chwi­le, któ­re na dłu­go pozo­sta­ną w pamięci.

Sza­now­ni Pań­stwo, Dro­dzy Ucznio­wie, Rodzi­ce, Pracownicy,

Życzę wszyst­kim, aby ten rok był lep­szy od poprzed­nie­go, a wspól­nie podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia mia­ły na wzglę­dzie to co naj­waż­niej­sze – dobro ucznia.
Moje­mu następ­cy Panu Dyrek­to­ro­wi Janu­szo­wi Naj­dzie, życzę speł­nie­nia na tym sta­no­wi­sku, entu­zja­zmu i deter­mi­na­cji w reali­za­cji zadań sta­wia­nych przez współ­cze­sną edu­ka­cję.
Życzę wszyst­kim wytrwa­ło­ści, wia­ry w sie­bie i innych, bo

„życie jest cią­giem doświad­czeń, z któ­rych każ­de czy­ni nas sil­niej­szy­mi, mimo że cza­sem trud­no nam to sobie uświadomić”
Hen­ry Ford

Dzię­ku­ję ser­decz­nie.
Bar­ba­ra Baluk
Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych w latach 2004 – 2021