Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

Uro­czy­ste zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2022/2023

czer­wiec 2023r.

„Sza­nuj każ­de wspo­mnie­nie,
Z nich skła­da­ją się wiel­kie histo­rie.”
- T. Różewicz

W pią­tek 23 czerw­ca 2023 roku odby­ła się uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2022/2023 uświet­nio­na wrę­cze­niem uczniom świa­dectw z wyróż­nie­niem za bar­dzo dobre wyni­ki w nauce, nagród za osią­gnię­cia dydak­tycz­ne, olim­pij­skie i spor­to­we, nagród za uzy­ska­nie 100% fre­kwen­cji, a tak­że listów gra­tu­la­cyj­nych rodzi­com wyróż­nio­nych uczniów.
 
Dyrek­tor Szko­ły Pan Grze­gorz Czy­żyk prze­ka­zał treść listów Lubel­skie­go Kura­to­ra Oświa­ty oraz Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm skie­ro­wa­nych do uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li oraz wyra­ził dumę z osią­gnięć naszej mło­dzie­ży w olim­pia­dach, spo­rcie i nauce. W prze­mó­wie­niu nie zabra­kło słów o bez­piecz­nym wypo­czyn­ku i życzeń uda­nych waka­cji. Głos zabra­li tak­że przed­sta­wi­cie­le Rady Rodzi­ców Pani Doro­ta Omie­lań­czyk oraz Pani Agniesz­ka Litwin.
 
Zgod­nie z tra­dy­cją naszej szko­ły w czę­ści arty­stycz­nej upa­mięt­ni­li­śmy gen. Zyg­mun­ta Bohu­sza – Szysz­ko, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich dowód­ców. Ucznio­wie klas: 1I, 1Ga, 1Gb, 2PG, 3G, 3EMt, 3IP oraz 4Ip zapre­zen­to­wa­li mon­taż słow­no-muzycz­ny uka­zu­ją­cy naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z życia patro­na naszej szko­ły.
 
Gra­tu­lu­je­my nagro­dzo­nym oraz tym, któ­rzy osią­gnę­li sta­wia­ne przed sobą cele, jed­no­cze­śnie wyra­ża­jąc wia­rę w to, że nie­licz­ne poraż­ki zmo­ty­wu­ją do bar­dziej wytę­żo­nej pra­cy w nowym roku szkol­nym 2023/2024.
 
Życzy­my bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku peł­ne­go nie­za­po­mnia­nych wra­żeń, baj­ko­wych przy­gód, dużo zaba­wy i dobre­go humo­ru. Niech ten let­ni czas sprzy­ja pozna­wa­niu cie­ka­wych miejsc i zawie­ra­niu nowych przy­jaź­ni, a we wrze­śniu szczę­śli­we­go powro­tu do szko­ły.
 
Samo­rząd Uczniow­ski ZST

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„226”]