Wir­tu­al­ny Teatr Histo­rii „Nie­pod­le­gła”

Wir­tu­al­ny Teatr Histo­rii „Nie­pod­le­gła”

wrze­sień 2022r.

W ponie­dział­ko­we przed­po­łu­dnie ucznio­wie kla­sy 4 Ip oraz 1 SK uda­li się w podróż w cza­sie do II Rzecz­po­spo­li­tej dzię­ki wysta­wie Wir­tu­al­ne­go Teatru Histo­rii „Nie­pod­le­gła”.

Przed CHBP zna­la­zło się magicz­ne miej­sce, gdzie zwie­dza­ją­cych witał Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski oznaj­mia­jąc powsta­nie Nie­pod­le­głe­go Pań­stwa Pol­skie­go. Wewnątrz nacze­py samo­cho­do­wej pozna­li­śmy syl­wet­ki Ojców Nie­pod­le­gło­ści w holo­bo­xie. Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia pozwa­la­ła obej­rzeć z róż­nych stron przed­mio­ty nale­żą­ce do waż­nych posta­ci histo­rycz­nych. Po zało­że­niu gogli VR i słu­cha­wek prze­nie­śli­śmy się na front woj­ny pol­sko – bol­sze­wic­kiej jako boha­te­ro­wie fil­mu „Wik­to­ria 1920”. Wysta­wa zachwy­ci­ła nas swo­ją inno­wa­cyj­no­ścią. Podzi­wia­li­śmy makie­tę, pira­mi­dę holo­gra­ficz­ną i wie­le zdi­gi­ta­li­zo­wa­nych archi­wa­liów. Na obro­to­wych krze­słach za pomo­cy gogli VR prze­nie­śli­śmy się na spo­tka­nia z teni­sist­ką Jadwi­gą Jędrze­jew­ską („Dża-Dża”) i z akto­rem Alek­san­drem Żab­czyń­skim („Nie kochać w taką noc”).

Na zakoń­cze­nie w namio­cie z foto­bud­ką zro­bi­li­śmy pamiąt­ko­we zdjęcia. 

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„179”]