Wyjazd do Lubli­na na Woje­wódz­kie Kon­sul­ta­cje zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Radę Dzie­ci i Mło­dzie­ży RP przy MEIN

Wyjazd do Lubli­na na Woje­wódz­kie Kon­sul­ta­cje zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Radę Dzie­ci i Mło­dzie­ży RP przy MEIN

wrze­sień 2022r.

Rada Dzie­ci i Mło­dzie­ży Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej przy MEIN zapro­si­ła przed­sta­wi­cie­li Samo­rzą­dów Uczniow­skich z całe­go woje­wódz­twa lubel­skie­go na kon­sul­ta­cje woje­wódz­kie, któ­rych celem było nawią­za­nie szer­sze­go dia­lo­gu z mło­dym poko­le­niem. Rada posta­wi­ła sobie za zada­nie zba­da­nie opi­nii uczniów na waż­ne i aktu­al­ne tema­ty, któ­re doty­czą ich bez­po­śred­nio. Kon­sul­ta­cje odby­ły się się w dniu 26 wrze­śnia 2022r. w Sali Błę­kit­nej Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go w Lubli­nie.

Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Zuzan­na Nastaj i Oli­wier War­chał. W kon­sul­ta­cjach uczest­ni­czy­li tak­że goście hono­ro­wi: Pani Tere­sa Misiuk Lubel­ski Kura­tor Oświa­ty, Pan Lech Spraw­ka Woje­wo­da Lubel­ski oraz Pan Miro­sław Wój­cik Wice­ku­ra­tor Oświa­ty w Lubli­nie Kura­tor Oświa­ty i Woje­wo­da Lubel­ski.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się pane­lem dys­ku­syj­nym „Pol­ska szko­ła XXI wie­ku”, w któ­rym głos zabra­li przed­sta­wi­cie­le: Rady Dzie­ci i Mło­dzie­ży, Samo­rzą­dów Uczniow­skich i Kura­to­rium Oświa­ty. Następ­nie prze­pro­wa­dzo­na zosta­ła ankie­ta dla uczest­ni­ków na sali doty­czą­ca uży­wa­nia tele­fo­nów komór­ko­wych w szko­le. Ana­li­za ankie­ty była moty­wa­cją do wspól­nej dia­gno­zy pro­ble­mów i otwar­tej dys­ku­sji na temat tele­fo­nów w szko­łach. Poru­sza­ne były tema­ty hej­tu, cyber­prze­mo­cy, zabu­rze­nia rela­cji mię­dzy­ludz­kich. Kolej­nym punk­tem w dys­ku­sji był temat zdro­wia psy­chicz­ne­go w szko­łach, a tak­że dostę­pu do spe­cja­li­stów. Uczest­ni­cy wyda­rze­nia bar­dzo chęt­nie uczest­ni­czy­li w dys­ku­sji, zada­wa­li pyta­nia. Głos mło­dzie­ży ma real­ny wpływ na osta­tecz­ny kształt reko­men­da­cji jakie Rada Dzie­ci i Mło­dzie­ży przed­ło­ży Mini­stro­wi Edu­ka­cji i Nauki.