Wypła­ta świad­cze­nia socjal­ne­go za rok 2020

Wypła­ta świad­cze­nia socjal­ne­go za rok 2020

lipiec 2020r.

Infor­ma­cja

Dyrek­cja Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych infor­mu­je, że dnia 16 lip­ca 2020r. (czwar­tek) w godzi­nach 8.00 – 13.30 w dzia­le księ­go­wo­ści, będzie moż­na odbie­rać świad­cze­nie socjal­ne dla eme­ry­tów za rok 2020.

Pro­szę o zabra­nie ze sobą masecz­ki ochron­nej, ręka­wi­czek oraz dowo­du osobistego.

Oso­by, któ­re nie zło­ży­ły sto­sow­nych doku­men­tów do ode­bra­nia świad­cze­nia, pro­si­my aby zabra­ły je ze sobą.