Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

Zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go 2019/2020

lipiec 2020r.

„Prze­szłość – wyuczo­na na pamięć man­tra, fun­da­ment pamięci,

na któ­rym uło­ży się małe aneg­do­ty wspomnień”

Olga Tokar­czuk Sko­czek

26 czerw­ca 2020r. pod­czas zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go 2019/2020 w imie­niu rodzi­ców tego­rocz­nych Absol­wen­tów podzię­ko­wa­nia za trud wło­żo­ny w wycho­wa­nie i edu­ka­cję mło­dzie­ży dyrek­cji szko­ły, wycho­waw­com i nauczy­cie­lom, wszyst­kim pra­cow­ni­kom szko­ły zło­ży­ła pani Agniesz­ka Przy­byl­ska. Przed­sta­wi­cie­le Absol­wen­tów, Julia Kra­sno­dęb­ska i Kac­per Szczy­pek, w krót­kim wystą­pie­niu podzie­li­li się reflek­sja­mi na temat czte­ro­let­niej edu­ka­cji w ZST, zwra­ca­jąc uwa­gę na fakt, że w szko­le zdo­by­li nie tyl­ko wie­dzę, kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do funk­cjo­no­wa­nia we współ­cze­snym świe­cie, ale przede wszyst­kim roz­wi­nę­li się i zdo­by­li przy­go­to­wa­nie do samo­dziel­ne­go star­tu w przyszłość.

Pani Bar­ba­ra Baluk – dyrek­tor szko­ły w swo­im wystą­pie­niu pod­kre­śli­ła, że wspól­nie spę­dzo­ne czte­ry lata to dro­ga peł­na inspi­ra­cji, inte­re­su­ją­cych doświad­czeń. To czas, kie­dy Absol­wen­ci na trwa­łe zapi­sa­li się w histo­rii szko­ły, a ta w histo­rii ich życia. To czas, kie­dy w murach naszej szko­ły pre­cy­zo­wa­ły się ich poglą­dy i zain­te­re­so­wa­nia, a dzi­siej­sze marze­nia o dal­szej nauce, czy wybo­rze dro­gi zawo­do­wej z każ­dym dniem przy­bie­ra­ły real­ne kształ­ty. Dyrek­tor Bar­ba­ra Baluk wyra­zi­ła rów­nież prze­ko­na­nie, że dobre wykształ­ce­nie daje absol­wen­tom ZST gwa­ran­cję zna­le­zie­nia atrak­cyj­nej pra­cy, a wie­dza i umie­jęt­no­ści przy­czy­nią się do suk­ce­sów w doro­słym życiu. W imie­niu wła­snym, kie­row­nic­twa szko­ły, wycho­waw­ców, gro­na peda­go­gicz­ne­go i pra­cow­ni­ków zło­ży­ła mło­dzie­ży życze­nia deter­mi­na­cji w dąże­niu do reali­za­cji wyty­czo­nych w życiu dzia­łań oraz odpo­wie­dzial­nych decy­zji. Pod­kre­śla­jąc, że zawsze war­to mieć cele i pasje, zachę­ca­ła do odwa­gi w urze­czy­wist­nia­niu marzeń.

Dyrek­tor szko­ły Bar­ba­ra Baluk, ser­decz­nie podzię­ko­wa­ła rodzi­com tego­rocz­nych absol­wen­tów, wycho­waw­com, gro­nu peda­go­gicz­ne­mu oraz wszyst­kim pra­cow­ni­kom za zaan­ga­żo­wa­nie, zna­ko­mi­tą atmos­fe­rę wspól­nych dzia­łań na rzecz szko­ły oraz wspo­ma­ga­nie w orga­ni­za­cji róż­nych form aktyw­no­ści życia mło­dzie­ży i życia szkoły.

Koń­cząc wystą­pie­nie, pod­kre­śli­ła, że wspól­nie spę­dzo­ne chwi­le sta­no­wią „fun­da­ment pamię­ci, na któ­rym uło­ży się małe aneg­do­ty wspo­mnień”, a te utrwa­lą w histo­rii szko­ły wszyst­ko to, co ulot­ne, ale nie­po­wta­rzal­ne i wartościowe.

[gallery_bank type=„images” format=„masonry” title=„false” desc=„false” responsive=„true” display=„all” sort_by=„pic_name” special_effect=„none” animation_effect=„bounce” album_title=„false” album_id=„133”]